KẾ HOẠCH Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước xã Gia Phố năm 2021
11/11/2021 02:27
KẾ HOẠCH Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước xã Gia Phố năm 2021
KẾ HOẠCH Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước xã Gia Phố năm 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ GIA PHỐ

 

Số:51 /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

           Gia Phố, ngày 18  tháng 11 năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH
Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động
của cơ quan Nhà nước xã Gia Phố năm 2021

 

 

  

          I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH:

     - Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

     - Luật An ninh mạng ngày 12/6/2018;

     - Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

     - Các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Số 1891/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020; số 153/QĐ-TTg ngày 30/01/2018 phê duyệt chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020;

      - Các Kế hoạch của UBND tỉnh: Số 239/KH-UBND ngày 29/07/2016 về cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; số 84/KH-UBND ngày 29/3/2019 về kế hoạch hành động thực hiện Nghị Quyết 17/NQ-CP ngày 07/03/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025; số 498/KH-UBND ngày 30/12/2016 về thực hiện Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 24/09/2016 của HĐND tỉnh “Quy định một số chính sách đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm cải thiện chỉ số tính minh bạch và tiếp cận thông tin, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2017-2020”; số 256/KH-UBND ngày 03/8/2018 bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018-2020; số 454/KH-UBND ngày 24/12/2019 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2020.

     - Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 13/11/2020 của Ủy ban nhân dân huyện về ứng dụng CNTT năm 2021;

    - Căn cứ tình hinh thực tiễn của địa phương.

     II. MỤC TIÊU:

     1. Mục tiêu tổng quát: 

     - Thực hiện các mục tiêu cơ bản của Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước và đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính nhà nước. Hiện đại hóa nền hành chính, tập trung xây dựng chính quyền điện tử ở các cấp.

     - Thực hiện công khai, minh bạch tăng cường tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên môi trường mạng, đơn giản hóa hồ sơ, giấy tờ giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4, kết hợp thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích.

          2. Mục tiêu cụ thể:

     - 100% văn bản được trao đổi trên môi trường mạng; 100% các văn bản ứng dụng chữ ký số;

          - 100% các bộ phận triển khai tốt và có hiệu quả các phần mềm ứng dụng;

     - Xây dựng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các cấp, tạo nền tảng phát triển chính quyền điện tử đồng bộ, kết nối, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin;

     - Cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin trên trang Thông tin điện tử của xã theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng/Trang thông tin điện tử của CQNN;

     - Ứng dụng CNTT trong các hoạt động quản lý, điều hành;

     - 100% cán bộ xã được đào tạo và sử dụng máy tính, Internet trong công vụ, cán bộ phụ trách công nghệ thông tin xã đạt chuẩn nghiệp vụ theo quy định;

     - Tiếp tục duy trì hoạt động trang thông tin điện tử.

          - Duy trì, sử dụng tốt phần mềm hồ sơ công việc.

          III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH:

          1. Môi trường, chính sách:

   - Rà soát, ban hành các văn bản hoàn thiện công tác quản lý nhà nước và hỗ trợ phát triển các ứng dụng CNTT;

   - Tiếp tục làm tốt công tác phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về công nghệ thông tin đến với cán bộ, công chức;

   - Thực hiện tốt các văn bản của UBND tỉnh, Sở Thông tin – Truyền thông, UBND huyện, Phòng VHTT huyện chỉ đạo thực hiện;

   2. Hạ tầng kỹ thuật:

   - Bảo đảm hạ tầng kỹ thuật triển khai Chính phủ điện tử tại xã; xây dựng, nâng cấp hệ thống bảo đảm an toàn thông tin, kết nối chia sẻ dữ liệu, tạo điều kiện kết nối liên thông theo kiến trúc Chính quyền điện tử;

   - Triển khai đồng bộ ứng dụng chữ ký số

   - Đầu tư bổ sung, nâng cấp đồng bộ mạng nội bộ, Internet đảm bảo cho quá trình vận hành, ứng dụng phần mềm hồ sơ công việc, Trang thông tin điện tử, Trang điều hành tác nghiệp;

   - Mua sắm trang thiết bị và điều kiện vật chất phục vụ cho hoạt động ứng dụng CNTT tại xã;

   - Tăng cường đầu tư hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin trong xây dựng Nông thôn mới.

   3. Ứng dụng CNTT:

   - Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính;

   - Tập trung đẩy mạnh ứng dụng, sử dụng có hiệu quả các hệ thống phần mềm hồ sơ công việc, dịch vụ công, trang thông tin điện tử, ứng dụng chữ ký số đảm bảo kết nối liên thông, đồng bộ giữa các hệ thống;

   4. Nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT:

   - Tham gia các lớp đào tạo kỹ năng về ứng dụng CNTT cho cán bộ, công chức; tăng cường công tác truyền thông về sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp;

   - Tổ chức đào tạo nâng cao về phương pháp tổ chức, quản lý trong việc ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ lãnh đạo, chuyên trách công nghệ thông tin của các đơn vị, đặc biệt là đào tạo chuẩn nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin cấp xã;

   - Tập huấn, tuyên truyền cho cán bộ, công chức tại các đơn vị và tại xã, thị trấn về dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính.

   IV. PHỤ LỤC CHI TIẾT VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN

   Bố trí nguồn chi sự nghiệp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

   Tranh thủ sự hỗ trợ từ các ngành, các cấp, chương trình quốc gia về CNTT; tăng cường huy động các nguồn vốn xã hội hóa.

TT

Nội dung thực hiện

Kinh phí thực hiên

(Triệu đồng)

Nguồn kinh phí thực hiện

Ghi chú

1

Đào tạo, tập huấn

800.000

NS địa phương

 

2

Mua phần mềm diệt vi rút

898.000

NS địa phương

 

3

Phí sử dụng Trang TTĐT

5.000.000

NS địa phương

 

4

Cước phí Internet

5.600.000

NS địa phương

 

5

Sửa chữa máy tính, máy in…

35.000.000

NS địa phương

 

6

Sữa chữa hệ thống Camera giám sát trên địa bàn

5.500.000

NS địa phương

 

Cộng

 47.798.000

 

 

V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Giải pháp tài chính:

- Huy động các nguồn, tranh thủ sự hỗ trợ từ các Bộ, ngành Trung ương, vốn ngân sách Trung ương và các nguồn huy động hợp pháp khác. Ưu tiên đầu tư kinh phí cho quá trình ứng dụng công nghệ thông tin trên cơ sở các chương trình, dự án và kế hoạch đã được phê duyệt;

- Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các dự án về công nghệ thông tin nhằm đảm bảo tính hiệu quả của quá trình đầu tư và phát huy tối đa hiệu quả khai thác các nguồn vốn;

- Đưa danh mục chi ngân sách cho công nghệ thông tin vào dự toán chi thường xuyên của UBND xã. Dành kinh phí đầu tư cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

2. Giải pháp triển khai:

- Triển khai chương trình ứng dụng công nghệ thông tin gắn với chương trình cải cách hành chính, kế hoạch Chính phủ điện tử của tỉnh, huyện và quá trình thực hiện ISO 9000 để tăng hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước;

- Triển khai có hiệu quả các mô hình thí điểm về ứng dụng công nghệ thông tin để nhân rộng;

- Triển khai đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm ứng dụng đồng bộ, hiện đại;

3. Giải pháp tổ chức:

Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao nhận thức về ứng dụng công nghệ thông tin đến cán bộ và đến người dân, doanh nghiệp.

4. Giải pháp môi trường chính sách:

- Tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp;

- Xây dựng các chính sách, quy định liên quan tới các vấn đề trao đổi, xử lý văn bản điện tử, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, an toàn thông tin.

5. Các giải pháp khác:

- Tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp Ủy Đảng, các ngành và đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan đơn vị đối với việc ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính; gắn kết chặt chẽ và lồng ghép linh hoạt, hiệu quả giữa các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính;

- Đổi mới, tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với những lĩnh vực liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Từng bước triển khai các hệ thống thông tin về dân cư, đất đai - xây dựng, doanh nghiệp.... tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện chứng từ, hồ sơ điện tử;

- Kết hợp đồng bộ, tạo thị trường, động lực, hài hòa giữa thúc đẩy ứng dụng, đồng thời góp phần phát triển Công nghiệp công nghệ thông tin;

- Tăng cường công tác hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành và đề ra các giải pháp hành chính nhằm thúc đẩy nhanh quá trình ứng dụng; chỉ đạo tích hợp nhiều hơn các tiện ích phục vụ nhân dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử;

- Quảng bá, xúc tiến đầu tư, kêu gọi các nhà đầu tư đầu tư phát triển hạ tầng dành cho ứng dụng công nghệ thông tin.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. UBND xã:

- Cân đối nguồn kinh phí để thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án cụ thể về ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin.

2. Các cơ quan chủ trì các dự án, nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch:

Có trách nhiệm tổ chức xây dựng và triển khai các dự án, nhiệm vụ được giao theo quy định, bảo đảm lồng ghép có hiệu quả với các chương trình, kế hoạch, dự án chuyên ngành đang triển khai (nếu có), tránh trùng lặp.

3. Ban Văn hóa:

- Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; chủ trì hướng dẫn, tổ chức triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này;

- Định kỳ 6 tháng tổng hợp báo cáo UBND xã, đề xuất điều chỉnh các nội dung (khi cần thiết);

- Phối hợp với các ngành liên quan tham mưu cho UBND xã thu hút nguồn lực và các nguồn hỗ trợ để thực hiện thành công Kế hoạch.

4. Ban Tài chính:

Tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền cân đối, bố trí kinh phí để thực hiện Kế hoạch. Tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền quyết định bố trí vốn đầu tư phát triển cho các dự án, nhiệm vụ, chương trình theo Kế hoạch.

5. Văn phòng HĐND&UBND xã

Tổ chức xây dựng và thực hiện các giải pháp nhằm kết hợp chặt chẽ việc triển khai Kế hoạch với Chương trình cải cách hành chính.

Phối hợp Ban Văn hóa theo dõi quá trình triển khai Kế hoạch, đồng thời tăng cường xây dựng các quy định nhằm giảm văn bản giấy; vận hành, khai thác các phần mềm dùng chung của tỉnh, của huyện, xã.

Trên đây là Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2021 của UBND xã; do điều kiện kinh tế của xã còn nhiều khó khăn và hạn chế, để hoàn thành được Kế hoạch, từng bước hiện đại hóa nền hành chính nhà nước và xây dựng chính quyền điện tử, UBND xã kính đề nghị Phòng Văn hóa - Thông tin, các Phòng, Ban, Ngành liên quan quan tâm giúp đỡ xã trong quá trình thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- UBND huyện;

- Phòng Văn hóa - Thông tin;

- Phòng VHTT;

- Trung tâm VH&TT huyện

- Thường trực Đảng ủy; HĐND.

- MTTQ và các ngành, đoàn thể;

- Lưu: VP, UBND.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

P.CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Văn Duy