ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ GIA PHỐ
Trụ sở cơ quan: thôn Trung Phố, xã Gia Phố, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 02393 871196

Danh sách cán bộ công chức UBND xã Gia Phố

Danh sách cán bộ công chức xã


STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

Đặng Hồng Thanh

BT Đảng ủy, CT HĐND xã

 

2

Đặng Viết Long

PBT ĐU, CT UBND

 

3

Nguyễn Thị Thu Lan

PCT HĐND

 

4

Lê Quang Hòa

CT MTTQ

 

5

Phan Anh Chứ PBT ĐU xã

 

6

Phan Anh Chứ

BT Đoàn

 

7

Nguyễn Thị Minh

CT Hội ND

 

8

Phan Thị Hồng Sang

CT Hội PN

 

9

Hà Huy Tạo

CT Hội CCB

 

 

Đặng văn Định CC Địa chính

 

11

Dương Thị Thắm

CC VHCS

 

12

Nguyễn Thị Hà

Văn phòng UB

 

13

Lê Đăng Hồng Văn phòng UB  

14

Trần Thị Vân Anh CC tư Pháp

 

15

Lê Thị Giang

Kế toán

 

16

Hoàng Thị Châu

Kế toán

 

17

Nguyễn T.Thu Hiền

VP Đảng ủy

 

18

Phạm Xuân Lộc

Trưởng CA

 

19

Nguyễn Văn Duy

Xã đội