Văn bản chỉ đạo, điều hành

Về việc khắc phục các tiêu chí Nông thôn mới.
Ngày đăng: (22-03-2019)

Ngày 21/3/2019, Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh tổ chức kiểm tra các tiêu chí bị tụt chuẩn và không đạt chuẩn so với yêu cầu bộ tiêu chí theo Quyết định 05/QĐ-UBND (Tiêu chí chưa đạt gồm 3 tiêu chí: Cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm, tiêu chí Khu dân cư mẫu, vườn mẫu). Qua kiểm tra, đoàn đánh giá cả 3 tiêu chí chưa đạt. Để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc khắc phục, bổ cứu các tiêu chí nông thôn mới từ nay đến ngày 30 tháng 6 năm 2019, yêu cầu Ủy ban nhân dân xã, UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể, Bí thư Chi bộ, thôn trưởng, trưởng Ban công tác mặt trận, Chi hội trưởng, Bí thư Chi đoàn 12 đơn vị thôn thực hiện tốt các nội dung sau

VÒ viÖc kiện toàn các đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thôn
Ngày đăng: (26-02-2019)

VÒ viÖc kiện toàn các đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo,kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thôn

NGHỊ QUYẾT Về đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng bãi rác tạm thời tại lô 166 khoảnh 6 TK 208 và khu xử lý chất thải rắn tại vùng Khe Nác, xã Gia Phố
Ngày đăng: (27-02-2018)

Thời gian qua, tình hình rác thải sinh hoạt trên địa bàn Thị trấn huyện và các xã vùng ven phát sinh ngày càng nhiều nhưng chưa được thu gom xử lý đảm bảo theo quy định. Nguyên nhân chủ yếu là do trên địa bàn huyện chưa có khu xử lý chất thải rắn tập trung.