Văn bản chỉ đạo, điều hành

VÒ viÖc kiện toàn các đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thôn
Ngày đăng: (26-02-2019)

VÒ viÖc kiện toàn các đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo,kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thôn

NGHỊ QUYẾT Về đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng bãi rác tạm thời tại lô 166 khoảnh 6 TK 208 và khu xử lý chất thải rắn tại vùng Khe Nác, xã Gia Phố
Ngày đăng: (27-02-2018)

Thời gian qua, tình hình rác thải sinh hoạt trên địa bàn Thị trấn huyện và các xã vùng ven phát sinh ngày càng nhiều nhưng chưa được thu gom xử lý đảm bảo theo quy định. Nguyên nhân chủ yếu là do trên địa bàn huyện chưa có khu xử lý chất thải rắn tập trung.