09-03-2018 - 17:00

V/v tuyên truyền xây dựng khu xử lý rác chất thải rắn tập trung và điểm tập kết rác tạm thời

Phòng VHTT ban hành công văn số 07 ngày 10/3/2018 về việc tuyên truyền xây dựng khu xử lý rác chất thải rắn tập trung và điểm tập kết rác tạm thời

. . . . .