03-05-2018 - 05:03

UBND xã Ban hành chương trình hành động số 03 về thực hiện nghị quyết số 15 ngày 10/4/2018 của BTV đảng ủy xã

Thực hiện chương trình kế hoạch xây dựng NTM UBND xã Ban hành chương trình hành động số 03 về thực hiện nghị quyết số 15 ngày 10/4/2018 của BTV đảng ủy xã

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ GIA PHỐ

 


Số:  03/CTr-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độclập – Tư do – Hạnhphúc

 


GiaPhố, ngày 13 tháng4năm 2018

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Thựchiện
Nghị quyết số 15-NQ/BCH ngày 10/4/2018 củaBan Chấp Hành Đảng bộ xã khóa 29, nhiệm kỳ 2015 – 2020về việcthựchiệnChươngtrìnhmụctiêuquốcgiaxâydựng NTM 2018

 


Để triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung Nghị Quyết số 15-NQ/BCH ngày 10/4/2018Ban Chấp Hành Đảng bộ xã khóa 29, nhiệm kỳ 2015 – 2020 về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018, Ủy ban nhân dân và BCĐ XD NTM xã Gia Phố xây dựng Chương trình hành động với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Nhằm cụ thể hóa và quán triệt thực hiện các nội dung có trong Nghị quyết, tạo sự thống nhất trong toàn hệ thống; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo trong tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện các nội dung về xây dựng nông thôn mới trong năm 2018, đảm bảo các yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.

2. Yêu cầu:

Xây dựng kế hoạch, lộ trình và tổ chức chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trong xây dựng nông mới năm 2018 có trong Nghị quyết.

Huy động mọi nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng; tăng cường các hoạt động văn hóa, xã hội. Đẩy mạnh quản lí nhà nước trên các lĩnh vực, hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra.

Việc thực hiện xây dựng nông thôn mới phải được tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận nhất trí cao, mang lại hiệu quả thiết thực.

Tiếp tục thực hiện Đề án phát triển kinh tế nâng cao thu nhập cho dân cư nông thôn găn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 của UBND xã; Nghị quyết số 01-NQ-HU của BCH Huyện ủy về tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ

 1. Mục tiêu:

Đến ngày 25 tháng 6 năm 2018, 17/20 tiêu chí đã đạt được củng cố, duy trì, đảm bảo tính bền vững; 3 tiêu chí chưa đạt (Môi trường và an toàn thực phẩm; Cơ sở vật chất văn hóa; Khu dân cư mẫu và vườn mẫu)đạt chuẩn theo Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND tỉnh. Đời sống nhân dân được nâng cao, tình hình kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững; quốc phòng – an ninh được giữ vững.

2.Nhiệm vụ, nội dung thực hiện:

- Tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm: Rà soát, đánh giá lại tiêu chí, xây dựng khung kế hoạch trình phòng chuyên môn thẩm định, UBND huyện phê duyệt xong trước ngày 26/4/2018, tổ chức triển khai thực hiện khung kế hoạch hoàn thành các nội dung công việc xong trước tháng 30/6/2018.

- Tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa: Thông gian nhà văn hóa thôn Tân Phố đảm bảo quy định; xây mới nhà văn hóa thôn Nhân Phố; hoàn tất hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhà văn hóa các thôn Nhân Phố, Hải Thịnh (địa điểm mới); lập hồ sơ phê duyệt chủ trương đầu tư các nhà văn hóa thôn Hải Thịnh, Phố Hòa, Phố Thượng, Phố Trung. Nhà văn hóa các thôn còn lại phải thường xuyên chỉnh trang; bổ sung các thiết chế đầy đủ, đảm bảo tính thẩm mĩ.

- Tiêu chí Khu dân cư mẫu: Tập trung xây dựng Khu dân cư mẫu Trung Hải theo khung kế hoạch; tiếp tục hoàn hiện khu dân cư mẫu Hải Thịnh đạt chuẩn 100%. Đối với các thôn còn lại, tổ chức tập trung đạt 5/10 tiêu chí trong đó có 03 tiêu chí bắt buộc đạt 100% gồm tiêu chí: Vườn hộ và công trình chăn nuôi; hàng rào xanh; vệ sinh môi trường.

- Tiêu chí giao thông: tiến hành rà soát lại các tuyến đường có thể mở rộng. Thực hiện kế hoạch giao thông nông thôn, rãnh thoát nước và kênh mương nội đồng năm 2018.

- Các tiêu chí còn lại tiến hành rà soát, xây dựng khung kế hoạch để thực hiện đảm bảo tính bền vững.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

 1. Giao các đồng chí phụ trách tiêu chí tổ chức rà soát, đánh giá lại tiêu chí do mình phụ trách, xây dựng khung kế hoạch xong trước ngày 26/4/2018, trình phòng chuyên môn thẩm định, UBND huyện phê duyệt để có cơ sở tổ chức thực hiện.
 2.  Công việc cụ thể đối với từng cán bộ phụ trách tiêu chí:
  1. Đồng chí Đặng Văn Định:

- Tiêu chí Quy hoạch:Tiến hành soát xét, kiểm tra các mốc quy hoạch theo định kì. Có kế hoạch sơn lại mốc chỉ giới, cắm bổ sung đối với các mốc nếu thấy cần thiết trong quá trình kiểm tra.

- Tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm:Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện kí cam kết đối với các hộ sản xuất kinh doanh, các hộ chăn nuôi trên địa bàn về công tác an toàn thực phẩm và công tác vệ sinh môi trường đường làng ngỏ xóm năm 2018. Tổ chức kiểm tra hoạt động của các trang trại, hoạt động giết mổ gia súc trên địa bàn; tham mưu giúp UBND xã kiện toàn lại HTX môi trường; hoàn thành nghĩa trang Đông Hải, nghĩa trang trung tâm; phối hợp với trung Tâm nước sạch vệ sinh môi trường tỉnh để hoàn thành nâng cấp tu sữa nhà máy nước đưa vào sử dụng.

 1. Đồng chí Nguyễn Văn Trang:
 • Tiêu chí Giao thông:Tổ chức soát xét, đánh giá, kiểm tra lại hiện trạng các tuyến đường giao thông, tham mưu UBND xã  nội dung các tuyến cần sửa chữa, nâng cấp, các tuyến có thể mở rộng. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thôn hoàn thành chiến dịch làm đường giao thông nông thôn, rãnh thoát nước năm 2018 hoàn thành chậm nhất ngày 20 tháng 6/2018, đặc biệt là thôn Trung Hải và hải Thịnh; giám sát quản lý chặt chẽ đường hoàn trả từ ngã 4 thôn Phố Hương vào Thị trấn huyện.
 • Tiêu chí nhà ở dân cư:Phối hợp cùng đồng chí Dương Thị Thắm tiến hành tổ chức rà soát nhà ở dân cư theo định kì. Đảm bảo không có nhà tạm bợ, dột nạt. Thường xuyên củng cố, bổ sung hồ sơ theo qui định.
 • Tiêu chí Thủy lợi:Phối hợp với đồng chí Lê Khánh Dư , đồng chí Nguyễn Văn Minh(giám đốc HTX DVNN Gia Ninh và Đông Hải)định kì tiến hành nạo vét kênh mương, phục vụ nước sản xuất.Bổ sung phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo qui định về phòng chống thiên tai tại chỗ.
  1. Đồng chí Đặng Viết Long:
 • Tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa:Tổ chức rà soát lại thiết chế trong các nhà văn hóa thôn (đặc biệt là thôn Hải Thịnh và Trung Hải) để hướng dẫn, giúp các đơn vị thôn  tiến hành bổ sung, chỉnh trang lại cho phù hợp, đảm báo tính mĩ quan, thẩm mĩ. Tham mưu bổ sung hệ thống Ri-đô, quạt, sửa chữa nhà vệ sinh, bổ sung các dụng cụ khu vui chơi giải trí cho người già và trẻ em tại nhà văn hóa xã. Bổ sung hệ thống cờ, Pa-nô, áp pích tuyên truyền trên các đường trục chính xã. Đôn đốc đơn vị thôn Phố Hạ đổ đất và làm hàng rào nhà văn hóa thôn; đôn đốc xây dựng đúng tiến độ nhà văn hóa thôn Nhân Phố, điểm Bưu điện và sân vận động trung tâm. Chỉ đạo hòan thành việc thông gian nhà văn hóa thôn Tân Phố; Phối hợp đồng Phan Văn Kỷ và đồng chí Đặng Văn Định hoàn thành việc thực hiện quy hoạch đất khuôn viên nhà văn hóa thôn Hải Thịnh; Bố sung đầy đủ hệ thống sách, báo của tủ sách 12 đơn vị thôn và các nội dung khác như kế hoạch khung đã được UBND huyện phê duyệt.
 • Tiêu chí thông tin và tuyền thông:Phối hợp với các đơn vị thôn rà soát lại hệ thống cáp viễn thông ở các tuyến trục đường đảm bảo tính thẩm mĩ. Cập nhật bổ sung danh sách các hộ sử dụng internet có đến tháng 4 năm 2018 trên 12 đơn vị thôn; thường xuyên cập nhật nhật kí trạm truyền thanh của xã; cập nhật tin, bài đảm bảo hoạt động thường xuyên của trang thông tin điện tử.
 • Tiêu chí văn hóa:Bổ sung quyết định, danh sách thành viên, quy chế hoạt động, sổ ghi chép hoạt động của CLB trên địa bàn; bổ sung sổ tổng hợp các chỉ số thông tin về đời sống văn hóa về công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình của thôn; tiếp tục phát động phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"  Giữ vững 12/12 thôn đạt thôn văn hóa.
 • Tiêu chí trường học:Trên cơ sở khung kế hoạch đã được UBND huyện phê duyệt, phối hợp cùng với đồng chí Hồ Hải Phong, tiến hành đôn đốc, kiểm tra tiến độ việc thực hiện các hạng mục xây dựng cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị trường học.
  1. Đồng chí Dương Thị Thắm:

- Tiêu chí Giáo dục và đào tạo:Phối hợp cùng với Hội Liên hiệp phụ nữ xã tiến hành rà soát, lập danh sách mở 01 lớp đào tạo nghề trong năm, củng cố hệ thống hồ sơ,sổ sách tiêu chí.

- Tiêu chí Lao động có việc làm:Cập nhật thông tin biến động theo Hướng dẫn số 256/HD-SLĐTBXH để cập nhật các biến động về lực lượng lao động qua đào tạo, lao động trong độ tuổi như (học xong, chuyển đi, chuyển đến, đã có việc làm ổn định, chưa có việc làm, đủ tuổi lao động, quá tuổi).

- Tiêu chí Hộ nghèo: Tham mưu, xây dựng kế hoạch, tiến hành rà soát hộ nghèo, hộ cần nghèo năm 2018 khi có kế hoạch từ cấp trên trong năm 2018.

Phối hợp cùng đồng chí Nguyễn Văn Trang thực hiện các nội dung trong tiêu chí nhà ở dân cư.

 1. Đồng chí Lê Đăng Hồng:
 • Tiêu chí Thu Nhập: Thực hiện thu thập thông tin các phương án điều tra định kì, kế hoạch điều tra thu nhập bình quân đầu người năm 2018, trình Chi cục Thống kê thẩm định.

             Thường xuyên cập nhật, theo dõi các loại hồ sơ của các tiêu chí tham mưu cho lãnh đạo UBND xã kịp thời để chỉ đạo bố sung.

 1. Đồng chí Nguyễn Thị Trang:

- Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại:Tổ chức rà soát, bổ sung danh sách hệ thống cửa hàng tạp hóa trên địa bàn. Hướng dẫn các cửa hàng bài trí, sắp xếp lại hàng hóa khoa học, ngăn nắp; hướng dẫn thủ tục đăng kí giấy phép kinh doanh, giấy phép kinh doanh mặt hàng có điều kiện đối với các của hàng chưa được cấp giấy, bình cháy chữa cháy.

2.7. Đồng chí Phan Anh Chứ:

         - Tiêu chí Điện: Định kì phối với với các đơn vị thôn tổ chức soát xét lại hệ thồng cột, đường dây dẫn sau công tơ đảm bảo an toàn lưới điện. Phối hợp với điện lực huyện Hương Khê tổ chức sẻ phát hành lang an toàn lưới điện theo kế hoạch của ngành điện và căng đường dây điện của nhà thờ giáo xứ Thịnh Lạc tại thôn Trung Hải đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thôn; phối hợp với các ngành liên quan và thôn Phố Hòa xã hội hóa làm đường thắp sáng đường trục chính xã chắp từ đường lên nhà máy nước đến giáp ranh Thị trấn huyện.

         2.8. Đồng chí Lưu Văn Hùng; đồng chí Trần Ngọc Dương:

- Tiêu chí Tổ chức sản xuất: Hướng dẫn HTX DVNN Gia Ninh Củng cố, bổ sung, lưu trữ các hồ sơ liên quan đến HTX DVNN gọn gàng, theo thứ tự gồm: GCN Đăng ký HTX, Điều lệ, PA SX KD, Giấy CN góp vồn thành viên, danh sách thành viên, danh sách hội đồng quản trị, các biên bản và nghị quyết các hội nghị HTX DVNN, Số kế toán…. Kết thúc năm tài chính báo cáo kết quả hoạt động của HTX DVNN năm 2917. Bổ sung hợp đồng liên kết với doanh nghiệp ít nhất một trong các khâu SX, chế biến, tiêu thụ có xác nhận của UBND xã, biên bản thanh lý hợp đồng ( nếu có) khi hết hợp đồng.

Tiến hành Bổ sung danh sách các mô hình báo cáo tình hình hoạt động của các mô hình (Theo mẫu 3.1, 3.2, 3.2, 3.4 tại văn bản 1619 của Sở NN&PTNT).

 1. Đồng chí Nguyễn Xuân Hòa:
 • Tiêu chí Y tế: Thực hiện tốt công tác, khám, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Hoàn thành  đầy đủ và đẹp mắt các loại hồ sơ số sách các chỉ tiêu y tế  đúng theo quy định của ngành năm 2018. Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trong công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 90%.
  1. Đồng chí Nguyễn Văn Duy, Mai Doãn Định, Lê Văn Việt:
 • Tiêu chí quốc phòng và an ninh:Duy trì đảm bảo tốt công tác quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Hoàn thành đề án xây dựng nhà trực cho dân quân ở làm nhiệm vụ; thường xuyên củng cố hồ sơ đảm bảo chuẩn theo qui định.
  1. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền, Trần Thị Vân Anh:
 • Tiêu chí Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật: Hoàn thành việc xây dựng đề ántheo Chương trình hành động số 1192-CTr/HU ngày 23/02/2018 của Huyện Ủy Hương Khê về thực hiện Nghị Quyết số 18-NQ/TƯ, Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả”.

Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến giáo dục, pháp luật cho cán bộ, nhân dân và đối tượng đặc thù. Bổ sung phiếu đánh giá sự hài lòng của các tổ chức, cá nhân về giải quyết thủ tục hành chính.

 1. Đồng chí Lê Thị Giang, Nguyễn Thị Trang, Lưu Văn Hùng, Phan Anh Chứ.
 • Tiêu chí Khu dân cư mẫu và vườn mẫu: Tổ chức xây dựng phương án xây dựng khu dân cư mẫu 11 đơn vị thôn còn lại. Đặc biệt cần quan tâm soát xét, đánh giá, xây dựng lại khung kế hoạch xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiển mẫu Trung Hải sát với tình hình thực tế, đảm bảo tính khả thi trong quá trình thực hiện.

3. Cán bộ chỉ đạo thôn có tên trong quyết định số 94-QĐ/ĐU ngày 10/02/2018 của Đảng ủy và danh sách cán bộ chỉ đạo các tiêu chí  năm 2018 phát huy tinh thần trách nhiệm, chỉ đạo, hướng dẫn, cùng với đơn vị thôn khảo sát lại các nội dung công việc cần phải làm ( theo Quyết định số 05 của UBND tỉnh) và trong xây dựng khu dân cư mẫu (theo Quyết định số 33 của UBND tỉnh), xây dựng kế hoạch cụ thể đến tiến hành thực hiện. Đặc biệt quan tâm đến 03 tiêu chí cứng cần đạt gồm hàng rào xanh, vườn hộ và công trình chăn nuôi; vệ sinh môi trường.

4. Các đơn vị thôn tổ chức họp thôn để phổ biến, tuyên truyền cho người dân về công tác xây dựng nông thôn mới nhằm thay đổi nhận thức người dân. Ban phát triển thônxây dựng kế hoạch cụ thể về nội dung công việc từng tuần để huy động toàn thể nhân dân triển khai thực hiện. Cuối tháng tổng hợp báo cáo nội dung công việc đã thực hiện được cho UBND và BCĐ XD NTM xã.

Trên đây là nội dung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/BCH ngày 10/4/2018 của Ban Chấp hành  Đảng ủy về việcthực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018. Tất cả các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm chỉnh, có trách nhiệm các nội dung liên quan để đảm bảo thực hiện thành công Nghị quyết đã đề ra./.

Nơi nhận:

-  Trưởng, Phó Đoàn 95;

-  VP NTM huyện;

-  Ban Thường vụ Đảng ủy;

-  Ban CĐ NTM xã;

-  Ban QL NTM xã;

-  TT. Hội đồng nhân dân xã;

-  Chủ tịch, P.CT UBND xã

 • Lưu: VT, VP (UBND)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                                      CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Phạm Đức Thạch

 

. . . . .