01-04-2018 - 15:27

Tiểu sử và nhiệm vụ lãnh đạo

1. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng sinh năm 1970. Chức vụ;HUV- BT đảng ủy. Trình độ chính trị Cao cấp, trình độ chuyên môn Đại học.

số điện thoại: 0984448866.

2. Đồng chí; Đặng Hồng Thanh sinh năm 1968 chức vụ; PBT- CT HĐND xã. Trình độ chính trị trung cấp, trình độ chuyên môn Đại học

số điện thoại; 0912521720

3.Đồng chí; Phạm Đức Thạch sinh năm 1974 chức vụ; PBT- CT UBND xã. Trình độ chính trị trung cấp, trình độ chuyên môn Đại học

Số điện thoại; 0914235123.

4. Đồng chí Phan Văn Kỷ sinh năm 1959 chức vụ PCT HĐND xã. Trình độ chính trị trung cấp, trình độ chuyên môn Đại học

số điện thoại; 01687286804

5. Đ/c Lê Quang Hòa  sinh năm 1968 chức vụ; ĐUV- P CT UBND xã. Trình độ chính trị trung cấp, trình độ chuyên môn Đại Học

số điện thoại; 0915099347

6. Đ/c Phan Trọng Bình sinh năm 1959 chức vụ ĐUV- chủ tịch MTTQ xã. Trình độ chính trị TC, trình độ chuyên môn cao đẳng.

số điện thoại; 0964228936

. . . . .