Thông tin tuyên truyền

Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão xã Gia Phố họp triển khai kế hoạch phòng chống bão số 3

Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão xã Gia Phố họp triển khai kế hoạch phòng chống bão số 3

19-07-2018
Thực hiện công điện số 11 của UBND huyện Hương Khê về phòng chống lụt bão. Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão xã Gia Phố tổ chức họp triển khai nhiệm vụ kế hoạch phòng chống bão số 3
1