25-09-2018 - 11:06

Thông báo treo cờ rủ và Quốc tang đồng chí Trần Đại Quang

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ GIA PHỐ

 

           Số:    111   /CV - UBND

V/v thực hiện nghi thức Quốc tang đồng chí Trần Đại Quang

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 


                      Gia Phố, ngày 25 tháng 9 năm 2018

 

 

Kính gửi:  -  Các đồng chí Bí Thư Chi Bộ, Thôn Trưởng 12 đơn vị thôn.

 - HT các trường học, Trạm trưởng trạm Y tế trên địa bàn.

Thực hiện công văn số 1498- CV/ HU ngày 24/9/2018 của huyện ủy Hương Khê về việc thực hiện nghi thức Quốc tang đồng chí Trần Đại Quang.

Vào lúc 10 giờ 05 phút, ngày 21 tháng 9 năm 2018, đồng chí Trần Đại Quang ủy viên Bộ chính trị. Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã từ trần. Tang lễ đồng chí Trần Đại Quang được tổ chức theo nghi thức Quốc tang, từ ngày 26/9 đến ngày 27/9/2018.

Thực hiện nghi thức Quốc tang và để tỏ lòng tưởng nhớ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Gia Phố đối với đồng chí Trần Đại Quang. UBND xã đề nghị các đơn vị thôn, hiệu trưởng các trường và trạm Y tế xã tổ chức treo rủ tại nhà văn hóa thôn và các cơ quan, trường học trong 2 ngày 26/9 và 27/9/2018.

Yêu cầu các đơn vị thôn và các cơ quan trường học thực hiện nghiêm túc.

 

Nơi nhận:

      - BT Đảng ủy, Ban TG ĐU (Báo cáo)

      - Bt, xóm trưởng 12 thôn;

      - Các trường học- Trạm y tế;

      - Lưu vp.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

P.CHỦ TỊCH

 

 

 

                        Lê Quang Hòa

 

. . . . .