09-06-2018

QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng cho các tập thể đạt thành tích trong phong trào toàn dân làm giao thông nông thôn năm 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ GIA PHỐ Số: 233/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Gia Phố, ngày 28 tháng 9 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng cho các tập thể đạt thành tích trong phong trào toàn dân làm giao thông nông thôn năm 2018 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Thi đua khen - khen thưởng, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2013; Căn cứ Đề án số: 01/ĐA-UBND ngày 18/03/2018 của UBND xã về việc phát động phong trào toàn dân làm giao thông nông thôn năm 2018 và kết quả nghiệm thu giao thông năm 2018; Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng xã. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng khen thưởng cho các tập thể đạt thành tích trong phong trào toàn dân làm giao thông nông thôn năm 2018 (Có danh sách kèm theo). Điều 2. Giao Ban tài chính Ngân sách trích số tiền 3.200.000đồng (Ba triệu hai trăm nghìn đồng chẵn) để Hội...