Quyết định khen thưởng, xử phạt

Xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Ngày đăng: (17-04-2019)

Xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với ông Nguyễn Xuân Hiệp - thôn Phố Cường Đã có các hành vi vi phạm hành chính như sau: Hoạt động chăn nuôi lợn của hộ gia đình với quy mô trên 50.0 m2 nhưng không có kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận theo quy định và hoạt động chăn nuôi lợn của hộ gia đình gây ô nhiễm môi trường tại khu dân cư nhưng chậm khắc phục ô nhiêm môi trường do mình gây ra

V/v khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua”Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019
Ngày đăng: (23-04-2019)

khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua”Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019

V/v khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Hội Khuyến học xã nhiệm kỳ 2014-2019
Ngày đăng: (17-04-2019)

khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Hội Khuyến học xã nhiệm kỳ 2014-2019

QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng cho các tập thể đạt thành tích trong phong trào toàn dân làm giao thông nông thôn năm 2018
Ngày đăng: (09-06-2018)

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ GIA PHỐ Số: 233/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Gia Phố, ngày 28 tháng 9 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng cho các tập thể đạt thành tích trong phong trào toàn dân làm giao thông nông thôn năm 2018 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Thi đua khen - khen thưởng, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2013; Căn cứ Đề án số: 01/ĐA-UBND ngày 18/03/2018 của UBND xã về việc phát động phong trào toàn dân làm giao thông nông thôn năm 2018 và kết quả nghiệm thu giao thông năm 2018; Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng xã. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng khen thưởng cho các tập thể đạt thành tích trong phong trào toàn dân làm giao thông nông thôn năm 2018 (Có danh sách kèm theo). Điều 2. Giao Ban tài chính Ngân sách trích số tiền 3.200.000đồng (Ba triệu hai trăm nghìn đồng chẵn) để Hội đồng thi đua khen thưởng xã tổ chức trao thưởng cho các tập thể có tên trong danh sách theo quy định hiện hành. Mức khen thưởng: Giải nhất: 1.500.000 đồng Giải nhì: 1.000.000 đồng Giải ba: 700.000 đồng Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Văn phòng HĐND và UBND xã, Ban tài chính Ngân sách, Hội đồng thi đua khen thưởng; các bộ phận liên quan và tập thể có tên tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành./ Nơi nhận: - Như điều 3; - TT Đảng ủy, TT HĐND xã; - Chủ tịch, PCT UBND xã; - Hội đồng thi đua khen thưởng xã; - Lưu: VT, VP(UBND). TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Phạm Đức Thạch DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG (Kèm theo Quyết định số:233/QĐ - UBND ngày 28/9/2018 của UBND xã) CÁC TẬP THỂ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG: Giải nhất: Tập thể thôn Nhân Phố Giải nhì: Tập thể thôn Trung Hải Giải ba: Tập thể thôn Phố Thượng ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ GIA PHỐ Số: 234/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Gia Phố, ngày 28 tháng 9 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng cho các tập thể đạt thành tích trong Công tác vận động thu nộp các loại quỹ năm 2018 đối với các thôn ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Thi đua khen - khen thưởng, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2013; Căn cứ Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 12/6/2018 của UBND xã về việc vận động chỉ tiêu thu nộp các loại quỹ năm 2018; Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng xã. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng khen thưởng cho các tập thể đạt thành tích trong phong trào công tác vận động thu nộp các loại quỹ năm 2018 đối với các thôn (Có danh sách kèm theo). Điều 2. Giao Ban tài chính Ngân sách trích số tiền 2.200.000đồng (Hai triệu hai trăm nghìn đồng chẵn) để Hội đồng thi đua khen thưởng xã tổ chức trao thưởng cho các tập thể có tên trong danh sách theo quy định hiện hành. Mức khen thưởng: Giải nhất: 1.500.000 đồng Giải nhì: 700.000 đồng Giải ba: 500.000 đồng Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Văn phòng HĐND và UBND xã, Ban tài chính Ngân sách, Hội đồng thi đua khen thưởng; các bộ phận liên quan và tập thể có tên tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành./ Nơi nhận: - Như điều 3; - TT Đảng ủy, TT HĐND xã; - Chủ tịch, PCT UBND xã; - Hội đồng thi đua khen thưởng xã; - Lưu: VT, VP(UBND). TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Phạm Đức Thạch DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG (Kèm theo Quyết định số:234/QĐ - UBND ngày 28/9/2018 của UBND xã) CÁC TẬP THỂ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG: Giải nhất: Tập thể thôn Nhân Phố Giải nhì: Tập thể thôn Phố Thượng Giải ba: Tập thể thôn Hải Thịnh ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ GIA PHỐ Số: 235/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Gia Phố, ngày 28 tháng 9 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng cho các tập thể đạt thành tích trong công tác tập trung củng cố, khắc phục các tiêu chí xây dựng NTM ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Thi đua khen - khen thưởng, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2013; Căn cứ Chương trình hành động số 03/CTr-BQL của BQL xây dựng NTM xã Gia Phố ngày 13/4/2018 về việc thực hiện Nghị quyết số 15 của BCH Đảng bộ xã trong thực hiện xây dựng NTM năm 2018; Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng xã. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng khen thưởng cho các tập thể đạt thành tích trong công tác tập trung củng cố, khắc phục các tiêu chí xây dựng NTM (Có danh sách kèm theo). Điều 2. Giao Ban tài chính Ngân sách trích số tiền 3.200.000đồng (Ba triệu hai trăm nghìn đồng chẵn) để Hội đồng thi đua khen thưởng xã tổ chức trao thưởng cho các tập thể có tên trong danh sách theo quy định hiện hành. Mức khen thưởng: Giải nhất: 1.500.000 đồng Giải nhì: 1.000.000 đồng Giải ba: 700.000 đồng Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Văn phòng HĐND và UBND xã, Ban tài chính Ngân sách, Hội đồng thi đua khen thưởng; các bộ phận liên quan và tập thể có tên tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành./ Nơi nhận: - Như điều 3; - TT Đảng ủy, TT HĐND xã; - Chủ tịch, PCT UBND xã; - Hội đồng thi đua khen thưởng xã; - Lưu: VT, VP(UBND). TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Phạm Đức Thạch DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG (Kèm theo Quyết định số:235/QĐ - UBND ngày 28/9/2018 của UBND xã) CÁC TẬP THỂ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG: Giải nhất: Tập thể thôn Trung Hải Giải nhì: Tập thể thôn Tân Phố Giải ba: Tập thể thôn Phố Trung

Quyết định khen thưởng các đội có thành tích giải bóng đá Nam TN 2018
Ngày đăng: (08-09-2018)

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ GIA PHỐ Số : 207/QĐ - UBND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Gia Phố, ngày 05 tháng 9 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH V/v khen thưởng cho các đội bóng đạt thành tích giải bóng đá Thanh niên xã Gia Phố năm 2018 UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ kế hoạch 23/KH-UBND ngày 25/7/2018 của UBND xã Gia Phố về việc tổ chức giải bóng đá thanh niên năm 2018; Căn cứ Điều lệ giải bóng đá thanh niên xã Gia Phố năm 2018; Căn cứ vào thành tích đạt được của các đội, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng khen thưởng cho các đội bóng đạt thành tích trong giải bóng đá thanh niên năm 2018 (Có danh sách kèm theo). Điều 2. Trích số tiền 5.500.000đồng (Năm triệu năm trăm nghìn đồng chẵn) để tổ chức trao thưởng cho các đội bóng có tên trong danh sách theo quy định hiện hành. Mức khen thưởng: Giải nhất: 2.000.000 đồng Giải nhì: 1.500.000 đồng Giải ba: 1.000.000 đồng Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Văn phòng HĐND và UBND xã, Ban văn hóa, Ban Tổ chức giải bóng đá và các đội bóng có tên tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành./ Nơi nhận: - Như điều 3; - TT Đảng ủy, TT HĐND xã; - Chủ tịch, PCT UBND xã; - Lưu: VT, VP(UBND). TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Phạm Đức Thạch DANH SÁCH CÁC ĐỘI BÓNG ĐƯỢC KHEN THƯỞNG (Kèm theo Quyết định số: 207/QĐ - UBND ngày 05/9/2018 của UBND xã) CÁC ĐỘI BÓNG ĐƯỢC KHEN THƯỞNG: Giải nhất: Đội bóng thôn Phố Hòa. Giải nhì: Đội bóng thôn Trung Hải Giải ba: Đội bóng thôn Nhân Phố Đội bóng thôn Phố Hạ UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ GIA PHỐ Số : 207/QĐ - UBND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Gia Phố, ngày 05 tháng 9 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH V/v khen thưởng cho các đội bóng đạt thành tích giải bóng đá Thanh niên xã Gia Phố năm 2018 UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ kế hoạch 23/KH-UBND ngày 25/7/2018 của UBND xã Gia Phố về việc tổ chức giải bóng đá thanh niên năm 2018; Căn cứ Điều lệ giải bóng đá thanh niên xã Gia Phố năm 2018; Căn cứ vào thành tích đạt được của các đội, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng khen thưởng cho các đội bóng đạt thành tích trong giải bóng đá thanh niên năm 2018 (Có danh sách kèm theo). Điều 2. Trích số tiền 5.500.000đồng (Năm triệu năm trăm nghìn đồng chẵn) để tổ chức trao thưởng cho các đội bóng có tên trong danh sách theo quy định hiện hành. Mức khen thưởng: Giải nhất: 2.000.000 đồng Giải nhì: 1.500.000 đồng Giải ba: 1.000.000 đồng Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Văn phòng HĐND và UBND xã, Ban văn hóa, Ban Tổ chức giải bóng đá và các đội bóng có tên tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành./ Nơi nhận: - Như điều 3; - TT Đảng ủy, TT HĐND xã; - Chủ tịch, PCT UBND xã; - Lưu: VT, VP(UBND). TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Phạm Đức Thạch DANH SÁCH CÁC ĐỘI BÓNG ĐƯỢC KHEN THƯỞNG (Kèm theo Quyết định số: 207/QĐ - UBND ngày 05/9/2018 của UBND xã) CÁC ĐỘI BÓNG ĐƯỢC KHEN THƯỞNG: Giải nhất: Đội bóng thôn Phố Hòa. Giải nhì: Đội bóng thôn Trung Hải Giải ba: Đội bóng thôn Nhân Phố Đội bóng thôn Phố Hạ