08-09-2018

Quyết định khen thưởng các đội có thành tích giải bóng đá Nam TN 2018

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ GIA PHỐ Số : 207/QĐ - UBND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Gia Phố, ngày 05 tháng 9 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH V/v khen thưởng cho các đội bóng đạt thành tích giải bóng đá Thanh niên xã Gia Phố năm 2018 UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ kế hoạch 23/KH-UBND ngày 25/7/2018 của UBND xã Gia Phố về việc tổ chức giải bóng đá thanh niên năm 2018; Căn cứ Điều lệ giải bóng đá thanh niên xã Gia Phố năm 2018; Căn cứ vào thành tích đạt được của các đội, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng khen thưởng cho các đội bóng đạt thành tích trong giải bóng đá thanh niên năm 2018 (Có danh sách kèm theo). Điều 2. Trích số tiền 5.500.000đồng (Năm triệu năm trăm nghìn đồng chẵn) để tổ chức trao thưởng cho các đội bóng có tên trong danh sách theo quy định hiện hành. Mức khen thưởng: Giải...