Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2019

Về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2019

17-06-2019
Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 21/12/2018 của HĐND huyện Hương Khê về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2019...
1