27-02-2018

NGHỊ QUYẾT Về đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng bãi rác tạm thời tại lô 166 khoảnh 6 TK 208 và khu xử lý chất thải rắn tại vùng Khe Nác, xã Gia Phố

Thời gian qua, tình hình rác thải sinh hoạt trên địa bàn Thị trấn huyện và các xã vùng ven phát sinh ngày càng nhiều nhưng chưa được thu gom xử lý đảm bảo theo quy định. Nguyên nhân chủ yếu là do trên địa bàn huyện chưa có khu xử lý chất thải rắn tập trung.