17-07-2018 - 14:45

ngân sách sáu tháng đầu năm

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ GIA PHỐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:     /BC-UBND

Gia Phố, ngày    tháng 7 năm 2018

 

 

 

 

BÁO  CÁO

Tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm 2018

  1. Thu ngân sách

  Thu ngân sách tại xã đạt 1.180 triệu đồng, trong đó xã hưởng 551 triệu đồng thu đạt 76,4% kế hoạch HĐND huyện giao và 73,8% kế hoạch HĐND xã giao, so với cùng kỳ năm 2017 vượt 35,7% gồm:

- Thu phí, lệ phí: 19,5 triệu đồng/80 triệu đồng đạt 24,4%;

- Thu từ quỹ công ích và đất công: 29,8 triệu đồng/20 triệu đồng đạt 149%;

- Thu khác: 184,8 triệu đồng/140 triệu đồng đạt 132,1%;

- Tiền sử dụng đất: 180,5 triệu đồng/655 triệu đồng đạt 27,6%;

- Lệ phí trước bạ: 7,9 triệu đồng/40 triệu đồng đạt 19,9%;

- Thuế môn bài: 7,2 triệu đồng/2 triệu đồng đạt 360%;

- Thuế GTGT, TNDN từ hộ cá thể, DN:  503,3 triệu  đồng/573 triệu  đồng  đạt 87,8%;

- Thuế tài nguyên: 136,6 triệu đồng;

- Thuế thu nhập cá nhân: 24,1 triệu đồng/87 triệu đồng đạt 27,8%;

- Các khoản thu khác: 86,2 triệu đồng

 

Ban Tài chính ngân sách xã

. . . . .