08-05-2018 - 08:03

lịch làm việc tháng 5/2018

  HUYỆN ỦY HƯƠNG KHÊ

ĐẢNG ỦY XÃ GIA PHỐ

*

          Số: 17 -CTr/ĐU

             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

                  

              Gia Phố, ngày 04 tháng 5 năm 2018

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2018

 

I. MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM:

- Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm ngày 30/4 và ngày 01/5, kỷ niệm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1968 – 19/5/2018), 50 năm chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 – 24/7/2018).

- Chỉ đạo duy trì và phát triển các tiêu chí Nông thôn mới; tập trung chỉ đạo xây dựng Khu dân cư mẫu, vườn mẫu;

- Tuyên truyền xây dựng bãi rác tập trung tại khoảnh 6 tiểu khu 208.

- Tiếp tục chỉ đạo phát triển sản xuất, tăng cường kiểm tra phòng chống sâu bệnh, dịch bệnh. Chỉ đạo thu hoạch nhanh, gọn vụ Xuân, triển khai sản xuất vụ Hè Thu. Chủ động triển khai các phương án phòng, chống thiên tai, hạn hán, cháy, nổ.

- Tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, nhất là Nghị quyết số 18-NQ/TW. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chính đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các quy định của Trung ương, các Nghị quyết, Chỉ Thị của Tỉnh.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác chính sách an sinh xã hội, đảm bảo ANTT, TTATXH, ATGT trên địa bàn, chủ động nắm chắc tình hình để kịp thời xử lý các vụ việc; tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

II. DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC:

Ngày

Nội dung công việc

Cơ quan thực hiện

Địa điểm

01

 Nghỉ

 

 

02

Thứ 4: Sáng: Chào cờ

Chiều: Đi cơ sở

 - Toàn thể cơ quan

 

- Hội trường xã

 

03

Thứ 5: Sáng:  Đi cơ sở

Chiều: Ký kết giao ước thi đua năm 2018

  

- MTTQ, các đoàn thể

 

- Hội trường xã

04

Thứ 6: Sáng: Hội ý Thường trực

Chiều: Ban Thường vụ giám sát tại đơn vị Phố Thịnh, Phố Cường

- BTV Đảng ủy,

- BTV Đảng ủy,

- Phòng họp Đảng ủy

- HT thôn Phố Thịnh

- HT thôn Phố Cường

05

Thứ 7: Nghỉ

 

 

06

 Chủ nhật: Nghỉ

 

 

07

Thứ 2: Sáng: Giao ban Đảng ủy

 

 

 

Chiều:  Kiểm tra Chi bộ Trung Hải

- BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UBMTTQ, trưởng các đoàn thể, CA, QS

- Ban Thường vụ

- Hội trường xã

 

 

 

- HT thôn Trung Hải

08

Thứ 3: Sáng: Hội ý Ban Thường vụ

Chiều: Đi cơ sở

- Ban Thường vụ 

- Phòng họp Đảng ủy

09

Thứ 4: Sáng: Tổng hợp Phương án thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của các đơn vị

Chiều:  Đi cơ sở

- TT Đảng ủy

 

 - Phòng họp Đảng ủy

  

10

Thứ 5: Sáng: Giao ban ủy ban 

Chiều: Họp BCĐ thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW; Họp BCĐ XD NTM xã

 - UBND xã

- TT các Ban chỉ đạo

- Hội trường xã

- Hội trường xã

 

11

Thứ 6: Sáng: Tập huấn Luật tín ngưỡng tôn giáo

Chiều: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW tại xã Phú Gia

 - Bí thư Đảng ủy, CT UBND, CT UBMTTQ xã

 - Bí thư Đảng ủy

-HT Trung tâm VH huyện

- HT xã Phú Gia

12

 Thứ 7: Đi cơ sở

 

 

13

Chủ nhật: Nghỉ

 

   

14

Thứ 2: Sáng: Giao ban đầu tuần

 

 

Chiều: Họp Ban Thường vụ

- BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, MTTQ, các đoàn thể, CA, QS

- BTV Đảng ủy,

 - Hội trường xã

 

 

- Phòng họp Đảng ủy

15

Thứ 3: Sáng: Tổ chức đấu thầu XD nhà Truyền thống xã

Chiều: Kiểm tra Chi bộ Y tế, Chi bộ Phố Hòa

- UBND xã

- Ban Thường vụ

- TP Hà Tĩnh

- HT thôn Phố Hòa, HT Trạm Y tế

16

Thứ 4: Sáng: Họp bố cứu GTNT, KMBT tại huyện

Chiều: Tổng kết Nghị quyết 22-NQ/TW

-Bí thư Đảng ủy, CT UBND xã

- BCH Đảng bộ, Bí thư Chi bộ

 - HT lớn

- Hội trường xã

 17

Thứ 5: Sáng: Giao ban ủy ban

 

Chiều: Tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW

- UBND xã

 

- BCH Đảng bộ, Bí thư Chi bộ, thôn trưởng, trưởng BMT 12 đơn vị thôn

- Hội trường xã

 

- Hội trường xã

18

Thứ 6: Sáng: Tổng kết Nghị quyết 22-NQ/TW tại huyện

Chiều: - BCH Đảng bộ huyện thắp hương tại Đảo Hồ Bình Sơn.

- Chỉ đạo tổng dọn vệ sinh trên địa bàn xã

- Bí thư Đảng ủy, CT UBND xã 

- Bí thư Đảng ủy

 

- Cán bộ chỉ đạo thôn

- HT lớn

 

- Thị trấn huyện  

 

- Các đơn vị thôn

19

Thứ 7: Nghỉ

Tối: Khai mạc Lễ Phật Đản, Phật Lịch 2.562

 

 

20

Chủ nhật: Nghỉ

 

 

21

Thứ 2: Sáng: Giao ban đầu tuần

                                                                            

 

Chiều: Họp BCĐ công tác Tôn giáo 

- BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, MTTQ, các đoàn thể, CA, QS

 - BCĐ công tác Tôn giáo

- Hội trường xã

 

 

- Hội trường xã

22

Thứ 3: Sáng: Đi cơ sở

Chiều: Họp Khối Dân vận

 

- Khối Dân vận Đảng ủy

 

- Hội trường xã

23

Thứ 4: Sáng: Giao ban Thường trực HĐND xã

Chiều: Họp BCĐ diễn tập Khu vực phòng thủ huyện

- HĐND xã

- Bí thư, CT UBND xã, CHT BCH QS xã

- Hội trường xã

24

Thứ 5: Sáng: Dạo đồng, đánh giá năng suất sản lượng vụ Đông Xuân 

 

 

Chiều: Giao ban Ủy ban  

 - TT Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, trưởng các đoàn thể, GĐ các HTX DVNN

- UBND xã   

 - Các đơn vị

 

 

 

- Hội trường xã

25

Thứ 6: Sáng: BTV Làm việc với Ban phát triển thôn Trung Hải

Chiều: BTV Làm việc với Ban phát triển thôn Hải Thịnh

- Ban Thường vụ  

 

- Ban Thường vụ

-HT thôn Trung Hải

 

-HT thôn Hải Thịnh

26

Thứ 7: Đi cơ sở

 

 

27

Chủ nhật: Nghỉ

 

 

28

Thứ 2: Sáng: Hội nghị tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW tại huyện

Chiều: Giao ban đầu tuần

- Bí thư, CT UBND xã

 

- BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, MTTQ, các đoàn thể, CA, QS

- Hội trường lớn

 

- Hội trường xã

 

29

Thứ 3: Sáng: Đi cơ sở

Chiều: Họp BCĐ thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW

 

- BCĐ

 

- Hội trường xã

 

30

Thứ 4: Đi cơ sở

 

 

31

Thứ 5: Sáng: Họp TT HĐND huyện

Chiều: Đi cơ sở

- TT HĐND xã  

- PH số 01-HU

 

 Nơi nhận:                                                             T/M BAN THƯỜNG VỤ

- Đoàn CT theo QĐ 95;                                                                              BÍ THƯ          

- TT Đảng ủy, HĐND, UBND xã;

- UBMTTQ, các ngành, đoàn thể;

- Bí thư Chi bộ, thôn trưởng 12 đơn vị thôn;

- Lưu: VP.                          

                                                                                          Nguyễn Tiến Dũng

 

 

 

 

. . . . .