06-04-2018 - 08:05

lịch làm việc tháng 4/2018

HUYỆN ỦY HƯƠNG KHÊ

ĐẢNG ỦY XÃ GIA PHỐ

*

          Số: 16 -CTr/ĐU

                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

                  

                Gia Phố, ngày 04 tháng 4 năm 2018

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2018

 

I. MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM:

- Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm ngày 30/4 và ngày 01/5, kỷ niệm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1968 – 19/5/2018)

- Tập trung chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2018.

- Chỉ đạo duy trì và phát triển các tiêu chí Nông thôn mới; triển khai Kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2018; tăng cường kiểm tra, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường; chủ động các phương án phòng chống thiên tai. Tuyên truyền xây dựng bãi rác tập trung tại khoảnh 6 tiểu khu 208.

- Tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 5, nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 04, 05, 06 của Tỉnh ủy; Nghị quyết 04 của BCH Đảng bộ huyện.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác chính sách an sinh xã hội, đảm bảo ANTT, TTATXH, ATGT trên địa bàn, chủ động nắm chắc tình hình để kịp thời xử lý các vụ việc; tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

II. DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC:

Ngày

Nội dung công việc

Cơ quan thực hiện

Địa điểm

01

Chủ nhật: Nghỉ

 

 

02

 Thứ 2: Sáng: Chào cờ

Chiều: Họp Thường trực XD lịch tháng 4

 - Toàn thể cơ quan

- BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, MTTQ

- HT UBND xã

 - Phòng Họp Đảng ủy

03

Thứ 3: Sáng: Làm việc với Huyện về công tác GPMB đường điện

Chiều: - Gặp mặt BMT Thôn Phố Thịnh.

            - Kiểm tra công tác Huấn Luyện Quân sự

 - Ban Thường vụ

 

- Ban Thường vụ

- Ban Thường vụ, các đoàn thể

- HT UBND xã

 

- Phòng Họp Đảng ủy

- Thao trường huấn luyện

04

Thứ 4: Sáng: Duyệt kế hoạch hội CCB và Hội ND

Chiều: Duyệt kế hoạch hội PN và Đoàn TN;

         - Làm việc về công tác giết mổ

         - Làm việc với BQL DỰ ÁN ODA sở Nông nghiệp

- BTV Đảng ủy,

- BTV Đảng ủy,

- UBND xã

- UBND xã

- Phòng họp Đảng ủy

- Phòng họp Đảng ủy

- HT UBND xã

- HT Truyền Thống xã

05

Thứ 5: Sáng: Họp Trực Tuyến tại huyện

Chiều: Họp BCH Huyện ủy mở rộng.

          -  Làm việc với BMT thôn Phố Cường

-Bí Thư, chủ tịch

- Bí Thư, Chủ tịch

- TT Đảng ủy; Đơn vị thôn Phố Cường

-HT Trực tuyến Huyện

- Hội Trường lớn Huyện

- Phòng Họp Đảng ủy

06

Thứ 6: Sáng: Họp BTV Đảng ủy.

Chiều: Các đoàn thể ký kết giao ước thi đua

- Ban Thường vụ,

MTTQ và các tổ chức đoàn thể

- HT UBND xã

- HT UBND xã

07

Thứ bảy: Đi cơ sở

 

 

08

 Chủ nhật: Nghỉ

 

 

09

Thứ 2: Sáng: HĐND giám sát các khoản thu tại HTX Gia Ninh

Chiều:  Kiểm tra công tác Huấn luyện

- TT HĐND,

 

- Ban Thường vụ

- HTX Gia Ninh

 

-Thao trường huấn luyện

10

Thứ 3: Sáng: HĐND Giám sát các khoản thu tại HTX Gia Ninh

Chiều: Làm việc với sở thông tin Truyền thông.

          - Làm việc với BCĐ NTM huyện

- TT HĐND xã

- Ban Thường vụ

- BCĐ NTM xã

- HTX Gia Ninh

- HT UBND xã

- HT số 2 Huyện ủy

11

Thứ 4: Sáng: Tham gia hội thao

 

Chiều: BTV làm việc với Hội NNCĐ Da cam.

          - Giao ban cụm ATLC - SSCĐ

- BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, MTTQ, các đoàn thể

- Ban Thường vụ

 - Thao trường của Huyện, 

 

- HT UBND xã

12

Thứ 5: Sáng: Giao ban ủy ban 

Chiều: HĐND Giám sát các khoản thu tại HTX Gia Ninh

 - UBND xã

- TT HĐND xã

- HT UBND xã

- HTX Gia Ninh

13

Thứ 6: Sáng: Kiểm tra đất quy hoạch.

 

Chiều: Hội đồng giám sát các khoản thu tại HTX Gia Ninh

 BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, MTTQ, các đoàn thể

- TT HĐND xã

-Tại vùng đất QH

 

- HTX Gia Ninh

14

 Thứ 7: Đi cơ sở

 

 

15

Chủ nhật: Nghỉ

 

   

16

Thứ 2: Sáng: Giao ban đầu tuần

 

Chiều: BTV làm việc với BMT Thôn Nhân Phố

- BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, MTTQ, các đoàn thể

- BTV Đảng ủy, BMT Thôn Nhân Phố

 - HT UBND xã

 

HT Truyền thống xã

17

Thứ 3: Sáng: Họp BCĐ XDNTM xã

Chiều: Kiểm tra công tác Giao thông

- BCĐ XDNTM xã

-

- HT UBND xã

18

Thứ 4: Sáng: BTV Kiểm tra công tác chỉ đạo xây dựng khu dân cư mẫu tại Chi bộ Hải Thịnh

Chiều: BTV kiểm tra công tác chỉ đạo xây dựng khu dân cư mẫu tại Chi bộ Trung Hải

 - BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, MTTQ, các đoàn thể

- BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, MTTQ, các đoàn thể

 - HT Thôn Hải Thịnh

 

- HT Thôn Trung Hải

 19

Thứ 5: Sáng: Giao ban ủy ban

 

         - Tập huấn công tác kiểm tra giám sát

Chiều: Phát động dọn dẹp vệ sinh toàn xã

- BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, MTTQ, các đoàn thể

- UB Kiểm tra Đảng ủy

- HT UBND xã

 

- HT lớn Huyện.

- UBND xã

 20

Thứ 6: Sáng: Họp BCĐ công tác tôn giáo

Chiều: Chỉ đạo cơ sở

- Toàn BCĐ Công tác Tôn giáo

- HT Truyền thống xã

21

Thứ 7: Nghỉ

 

 

22

Chủ nhật: Nghỉ

 

 

23

Thứ 2: Sáng: Giao ban cơ quan                     

 

Chiều: Họp BCĐ công tác Dân vận

- BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, MTTQ, các đoàn thể

 - BCĐ công tác Dân vận

- HT Truyền thống xã

 

- HT Truyền thống xã

24

Thứ 3: Sáng: Đi cơ sở

Chiều: Giao Ban Thưởng trực HĐND

 

- Thường trực HĐND xã

 

- HT UBND xã

25

Thứ 4: Nghỉ: Giổ Tổ Hùng Vương

 

 

26

Thứ 5: Sáng: Giao Ban ủy ban

Chiều: Họp triển khai đề án sản xuất thu

- UBND xã

- Bí thư, Chủ tịch   

-HT Truyền thống xã

-HT lớn huyện

27

Thứ 6: Sáng: Nghe báo cáo kết quả giám sát HTX

Chiều: Hội Nghị báo cáo viên Huyện ủy

- Ban Thường vụ  

- Các đ/c báo cáo viên

-HT Truyền thống xã

HT số 2 Huyện ủy

28

Thứ 7: Đi cơ sở

 

 

29

Chủ nhật: Nghỉ

 

 

30

Thứ 2: Nghỉ lễ

 

 

 

 Nơi nhận:                                                             T/M BAN THƯỜNG VỤ

- Đoàn CT theo QĐ 95;                                                                              BÍ THƯ          

- TT Đảng ủy, HĐND, UBND xã;

- UBMTTQ, các ngành, đoàn thể;

- Bí thư Chi bộ, thôn trưởng 12 đơn vị thôn;

- Lưu: VP.                          

                                                                                          Nguyễn Tiến Dũng

 

 

 

. . . . .