08-01-2018 - 07:15

lịch làm việc tháng 1/2018

HUYỆN ỦY HƯƠNG KHÊ

ĐẢNG ỦY XÃ GIA PHỐ

*

          Số: 13-CTr/ĐU

                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

                  

                Gia Phố, ngày 04 tháng 01 năm 2018

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2018

 

I. MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM:

- Tập trung chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2018.

- Chỉ đạo duy trì và phát triển các tiêu chí Nông thôn mới; triển khai Kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2018; tăng cường kiểm tra, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường; chủ động các phương án phòng chống thiên tai.

- Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 5, triển khai học tập, quán triệt nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; học tập quán triệt nghị quyết số 04, 05, 06 của Tỉnh ủy; Nghị quyết 04 của BCH Đảng bộ huyện.

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam  và đón tết cổ truyền Mậu Tuất năm 2018.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác chính sách an sinh xã hội, đảm bảo ANTT, TTATXH, ATGT trên địa bàn, chủ động nắm chắc tình hình để kịp thời xử lý các vụ việc; tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

II. DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC:

Ngày

Nội dung công việc

Cơ quan thực hiện

Địa điểm

01

Nghỉ tết dương lịch

 

 

02

 Sáng: Chào cờ

Chiều: Họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện

 - Toàn thể cơ quan

- Bí thư Đảng ủy

- HT UBND xã

 - PH số 2

03

Sáng: Đi cơ sở

Chiều: - Ký kết giao nhận quân tại huyện;

           - Tổng kết công tác Hội NCT năm 2017

- BTV Đảng ủy làm việc với Hội ND huyện về nhân sự Hội ND xã, nhiệm kỳ 2018 - 2023

 

- CT UBND xã

- Hội NCT xã

- Ban Thường vụ

 

- Hội trường lớn

- HT UBND xã

- HT UBND xã

04

Sáng: Họp Thường trực XD lịch tháng 01

 

Chiều: Bế giảng lớp học nghề 

  - BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, MTTQ

- UBND xã

  -HT UBND xã

 

-HT UBND xã

05

Sáng: BTV nghe Kế hoạch Kiểm tra, giám sát; nghe BC dự thảo tổng kết 3 BCĐ.

Chiều: Phát động dọn vệ sinh toàn xã

-Ban Thường vụ

 

- Các đơn vị thôn

-HT UBND xã

 

-  Các đơn vị thôn

06

Thứ bảy: Đi cơ sở

 

 

07

 Chủ nhật: Nghỉ

 

 

08

Sáng: Huyện tổ chức Tổng kết công tác QP - AN năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 

Chiều: Kiểm tra công tác SX vụ Đông Xuân

- Bí thư Đảng ủy, CT UBND xã

- Các Thường trực

- HT lớn

 

- Các đơn vị thôn

09

Sáng: Giao ban

 

Chiều:  Tổ chức tổng kết công tác QP - AN năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 

- BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, MTTQ, các đoàn thể

- UBND xã

- HT UBND xã

 

-HT UBND xã

10

Sáng: Ra quân sản xuất vụ Đông Xuân

           BTV họp bàn công tác cán bộ

Chiều: Tổng kết công tác XD Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

 

- Ban Thường vụ

- Ban Thường vụ

 

- Phòng TT Đảng ủy

-HT UBND xã

11

Sáng: Giao ban ủy ban

Chiều: Kiểm tra sản xuất vụ Đông Xuân

 - UBND xã

- Ban Thường vụ

 - HT UBND xã,  

- Các đơn vị thôn

12

Sáng: Huyện tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018 

Chiều: Họp Ban chỉ đạo XD NTM xã

 - Bí thư Đảng ủy, CT UBND xã

-  Ban chỉ đạo XDNTM

- HT lớn

 

- HT UBND xã 

13

 Thứ 7: Kiểm tra công tác SX vụ Đông Xuân

 - Các Thường trực

 - Các đơn vị

14

Chủ nhật: Nghỉ

 

   

15

Sáng:  Giao ban

 

Chiều: BTV làm việc với Ban phát triển thôn Trung Hải

- BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, MTTQ, các đoàn thể

 - Ban Thường vụ  

- HT UBND xã

 

- Thôn Trung Hải

16

Sáng: Đi cơ sở

Chiều: Huyện tổ chức Tổng kết XD NTM năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

  

-Bí thư Đảng ủy, CT UBND xã

 

- HT lớn

17

Sáng: Tỉnh tổ chức họp nghe tình hình XD khu xử lý chất thải rắn tại Khe Nác xã Gia Phố tại huyện

Chiều: Huyện tổ chức tổng kết công tác ATGT, phong trào GTNT, KMBT năm 2017

-Bí thư Đảng ủy, CT UBND xã

 - PH số 02

 

- HT lớn

18

Sáng: Giao ban ủy ban

Chiều: Học tập Nghị quyết Trung ương 6

 - UBND xã

- BTV Đảng ủy

 - HT UBND xã

- Nhà VH  xã

 19

Sáng: BTV Đảng ủy làm việc với Ban phát triển thôn Hải Thịnh

Chiều: Đi cơ sở

-BTV Đảng ủy

- Thôn Hải Thịnh

20

Thứ 7: Kiểm tra sản xuất vụ Đông Xuân

 

 

21

Chủ nhật: Nghỉ

 

 

22

Hội nghị học tập NQ số 04, 05, 06 của Tỉnh ủy; NQ 04 của BCH Đảng bộ huyện, chuyên đề 2018 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (cả ngày)

- Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; CT HĐND; CT, PCT UBND, CT UBMTTQ xã

 - HT Trung tâm VH huyện

23

Sáng: Giao ban                                                 

 

Chiều: Đi cơ sở

- BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, MTTQ, các đoàn thể

 

- HT UBND xã

 

 

24

Sáng: Họp BCĐ công tác Tôn giáo  

Chiều: Họp Khối Dân vận

- BCĐ công tác tôn giáo

- Khối Dân Vận

-HT UBND xã

- HT UBND xã

25

 Sáng: Giao ban ủy ban  

Chiều: Họp Thường trực HĐND xã

- UBND xã

- TT HĐND xã

 -HT UBND xã

-HT UBND xã

26

Sáng: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy

Chiều: Họp Ban Chấp hành Đảng bộ

- Ban Thường vụ

- Ban Chấp hành Đảng bộ  

-HT UBND xã

-HT UBND xã

27

Thứ 7: Đi cơ sở

 

 

28

Chủ nhật: Nghỉ

 

 

29

Sáng: Huyện tổ chức tổng kết công tác XD Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Chiều: Giao ban

- BT Đảng ủy, CT UBND xã

 

- BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, MTTQ, các đoàn thể

- HT lớn

 

-HT UBND xã

30

Sáng:Huyện tổ chức tổng kết công tác thi đua – khen thưởng; CCHC năm 2017, triển khai nhiệm vụ 2018

Chiều:BTV Đảng ủy làm việc với UBMTTQ xã để nghe BC kết quả công tác vận động Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam

- Bí thư Đảng ủy, CT UBND xã

 

- Ban Thường vụ

- HT lớn

 

 

- HT UBND xã

31

Họp các thường trực XD lịch tháng 2

- Các Thường trực

-HT UBND xã

 

 Nơi nhận:                                                             T/M  BAN THƯỜNG VỤ

- Đoàn CT theo QĐ 95;                                                                              BÍ THƯ          

- TT Đảng ủy, HĐND, UBND xã;

- UBMTTQ, các ngành, đoàn thể;

- Bí thư Chi bộ, thôn trưởng 12 đơn vị thôn;

- Lưu: VP.                          

                                                                                          Nguyễn Tiến Dũng

 

 

. . . . .