Kinh tế - Chính trị

Lễ công bố Quyết định điều động Công an chính quy về công tác tại xã

Lễ công bố Quyết định điều động Công an chính quy về công tác tại xã

03-05-2019
Được sự thống nhất của Ban Thường vụ Đảng ủy; thực hiện chương trình công tác tháng 5 năm 2019. Ủy ban nhân dân xã tổ chức Hội nghị liên tịch mở rộng bàn về công tác xây dựng nông thôn mới tháng 5 năm 2019; tổ chức lễ công bổ quyết định điều động Công an chính quy về công tác tại xã, gặp mặt chia tay cán bộ xã nghỉ hưu và nghỉ chế độ theo Nghị quyết số 127/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
1 2 3 4