Kết quả XD NTM

Cán bộ và nhân dân xã Gia Phố tập trung xây dựng và củng cố các tiêu chí trong xây dựng NTM

Cán bộ và nhân dân xã Gia Phố tập trung xây dựng và củng cố các tiêu chí trong xây dựng NTM

10-03-2019
Thực hiện sự chỉ đạo của TT Ban chỉ đạo NTM huyện Hương Khê. Cán bộ và nhân dân xã Gia Phố đã tập trung, đoàn kết xây dựng củng cố các tiêu chí xây dựng NTM và xây dựng khu dân cư kiểu mẫu
1 2 3