03-04-2018 - 18:00

kế hoạch tuyên truyề phổ biến giáo dục pháp luật quý 2

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ GIA PHỐ Số: 08/KH-UBND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Gia Phố, ngày 04 tháng 04 năm 2018 KẾ HOẠCH Phổ biến, giáo dục pháp luật quý II năm 2018 Thực hiện Hướng dẫn số 02/HĐPHPBGDPL ngày 03/4/2018của Hội đồng phối hợp Phổ...

. . . . .