14-01-2018 - 17:00

kế hoạch tuyên truyề phổ biến giáo dục pháp luật quý 1

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ GIA PHỐ Số: 02/KH-UBND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Gia Phố, ngày 15 tháng 01 năm 2018 KẾ HOẠCH Phổ biến, giáo dục pháp luật quý I/2018 Thực hiện Hướng dẫn số 01/HĐPHPBGDPL ngày 10/01/2018của Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo...

. . . . .