03-07-2018 - 18:00

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018)

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018)

. . . . .