Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức bộ máy xã Gia Phố

Cơ cấu tổ chức bộ máy xã Gia Phố

31-10-2019
Nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN 1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân xã quyết định các nội dung quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 33 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã. 2. Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương. 3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân xã.
giới thiệu về xã Gia Phố

giới thiệu về xã Gia Phố

13-06-2018
Giới thiệu về xã Gia Phố
Điều kiện tự nhiên và di tích lịch sử

Điều kiện tự nhiên và di tích lịch sử

04-05-2017
Điều kiện tự nhiên và di tích lịch sử
1