28-06-2018 - 08:56

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng HUV- BT đảng ủy đã ban hành thông báo kết luận số 08 về tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và củng cố các tiêu chí trong xây dựng NTM trong thời gian tới

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng HUV- BT đảng ủy đã ban hành thông báo kết luận số 08 về tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và củng cố các tiêu chí trong xây dựng NTM trong thời gian tới

ĐẢNG BỘ HUYỆN HƯƠNG KHÊ

ĐẢNG ỦY XÃ GIA PHỐ

                             *

Số: 08-TB/ĐU

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 
 
 

 

Gia Phố, ngày  02 tháng 6 năm 2018

THÔNG BÁO

Nội dung kết luận của đồng chí Bí thư Đảng ủy xã,

tại hội nghị liên tịch mở rộng ngày 01/6/2018

 

Ngày 01 tháng 6 năm 2018, Thường trực Đảng ủy tổ chức Hội nghị liên tịch mở rộng, soát xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời gian qua, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; tập trung chỉ đạo hoàn thành việc khắc phục các tiêu chí nông thôn mới, đảm bảo theo Quyết định số 05 của UBND tỉnh.

Sau khi nghe UBND xã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, ý kiến thảo luận của các thành phần dự họp, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã kết luận:

Năm tháng đầu năm, địa phương đã ban hành nhiều văn bản, tổ chức nhiều cuộc họp để chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng; chỉ đạo chính quyền, các tổ chức đoàn thể và các thôn thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn, trong đó nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là tập trung khắc phục các tiêu chí NTM. Đến nay, qua soát xét, đã có 5 thôn thực hiện xong Đề án GTNT-KMBT (Thôn Nhân Phố, Phố Hòa, Phố Hương, Phố Thượng, Trung Hải); công tác thu ngân sách đạt 62% kế hoạch; việc thu hoạch vụ đông - xuân, chuẩn bị sản xuất vụ hè - thu năm 2018, đang gấp rút triển khai thực hiện; việc khắc phục các tiêu chí NTM, qua tự đánh giá có 18 tiêu chí đạt và cơ bản đạt theo Quyết định số 05 của UBND tỉnh. Tuy vậy, bên cạnh kết quả đã đạt được thì vẫn còn một số tồn tại, đó là: Mặc dù  đã được chỉ đạo quyết liệt nhưng đến nay vẫn còn 4 thôn chưa hoàn thành chỉ tiêu GTNT-KMBT được giao (Thôn Trung Phố, Hải Thịnh, Phố Trung, Phố Hạ); hiện vẫn còn 2 tiêu chí NTM chưa đảm bảo theo Quyết định 05 gồm: Môi trường& VSATTP, Cơ sở vật chất văn hóa; một số tiêu chí cần tập trung bổ cứu như: giao thông, cơ sở hạ tầng thương mại, tổ chức sản xuất, khu dân cư kiểu mẫu.

Từ nay đến thời điểm các ngành cấp tỉnh kiểm tra đánh giá kết quả khắc phục tiêu chí NTM chỉ còn lại 01 tháng, trong khi khối lượng công việc còn rất nhiều. Vì vậy, để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, Cấp ủy Đảng, Chính quyền, các tổ chức đoàn thể và các ngành liên quan cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Về công tác xây dựng Đảng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị

- Thường trực Đảng ủy:

+ Trên cơ sở phương án các thôn đã xây dựng và tình hình thực tế của địa phương, hoàn thành đề án “ đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” trình Huyện ủy phê duyệt trong tháng 6 năm 2018.

+ Chỉ đạo kiện toàn cán bộ thôn trưởng các thôn Phố Thịnh, Phố Cường, Hải Thịnh xong trước ngày 20 tháng 6 năm 2018.

+ Chỉ đạo, hướng dẫn Chi bộ Phố Hòa tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các đảng viên vi phạm trong việc cấp đất sai thẩm quyền, xong trước ngày 23 tháng 6 năm 2018.

+ Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân đồng tình, ủng hộ việc xây dựng khu xử lý chất thải rắn tại khoảnh 6 tiểu khu 208.

+ Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư. Trong sinh hoạt, ngoài việc triển khai bản tin sinh hoạt Chi bộ, yêu cầu đưa nội dung tuyên truyền xây dựng NTM, xây dựng khu xử lý chất thải rắn tại tiểu khoảnh 6 tiểu khu 208 để tuyên truyền tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên.

- Ủy ban nhân dân xã và các ban, ngành liên quan:

+ Đăng ký lịch làm việc với Chi cục Thuế Hương Khê, để tăng cường các giải pháp tăng thu ngân sách trên địa bàn; tổ chức soát xét lại các khoản thu, thực hiện thu đúng, thu đủ; đặc biệt chú trọng các khoản thu từ đất.

+ Tiếp tục chỉ đạo các thôn tập trung hoàn thành chỉ tiêu các khoản thu đóng góp xây dựng đường GTNT-KMBT và thu các loại quỹ năm 2018, xong trong tháng 6 năm 2018. Trong quá trình thu các khoản đóng góp, yêu cầu các thôn phải thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ cơ sở, phải thực hiện công khai, minh bạch các khoản thu trước nhân dân theo quy định.

Chỉ đạo các nhà trường, hoàn thành việc thu nộp các khoản đóng góp xây dựng theo kế hoạch từ đầu năm học 2017- 2018.

+ Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình XDCB; lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các công trình dự kiến xây dựng năm 2019, xong trước ngày 30 tháng 10 năm 2018. Tăng cường sự phối hợp với Hội đồng BTGPMB dự án điện 110 kv, với Ban QL các công trình ĐTXDCB huyện để thực hiện hoàn thành công tác GPMB các dự án: lưới điện xuất tuyến 110 kv; đường đi vào khu chăn nuôi tập trung Đập Côộc.

+ Tập trung chỉ đạo thu hoạch vụ đông xuân 2017, triển khai sản xuất vụ hè- thu 2018, đúng lịch thời vụ, đảm bảo 100% diện tích và cơ cấu giống.

+ Tập trung giải ngân các khoản kinh phí, các nguồn vốn, đặc biệt là các khoản kinh phí từ nguồn mục tiêu Quốc gia về NTM (bao gồm các khoản chi đầu tư và chi hỗ trợ phát triển sản xuất).

2- Về khắc phục, phát triển các tiêu chí nông thôn mới.

- Tiêu chí Môi trường& VSATTP:

+ Trách nhiệm của xã: định kỳ kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với 13 hộ sản xuất kinh doanh bún bánh và các mô hình chăn nuôi trên địa bàn.

Kiện toàn lại HTX môi trường; cắm bổ sung một số mốc quy hoạch đường giao thông nội vùng nghĩa trang. Xây dựng phương án, dự toán kè đá đường đi vào nghĩa trang trung tâm bị sạt lở, trình BTV Đảng ủy cho ý kiến trước ngày 15 tháng 6 năm 2018.

+ Trách nhiệm của thôn: xây dựng kế hoạch tháng, tuần để thực hiện chỉnh trang lại 275 vườn hộ chưa đạt; vận động 28 hộ dân sửa chữa lại công trình vệ sinh; thực hiện nạo vét mương tiêu thoát nước dọc các trục đường chính, đường trục thôn; tiếp tục trồng dặm thêm 5.600 m hàng rào cây xanh. Thời gian hoàn thành xong trong tháng 8 năm 2018.

- Tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa:

+ Trách nhiệm của xã: UBND xã lập hồ sơ phê duyệt chủ trương đầu tư nhà văn hóa các thôn: Nhân Phố; Phố Hòa; Phố Thượng; Hải Thịnh; Phố Trung. Đồng thời, xây dựng hồ sơ trình cấp có thẩm quyền thực hiện cấp GCNQSD đất đối với nhà văn hóa các thôn: Nhân Phố, Phố Thượng, Hải Thịnh, xong trong tháng 8/ 2018.

+ Trách nhiệm của thôn: Làm bồn hoa, sửa cổng nhà văn hóa thôn Trung Hải; san lấp mặt bằng phía sau nhà văn hóa thôn Phố Hạ; trồng hàng rào xanh các nhà văn hóa Phố Thịnh, Phố Cường. Các nội dung này hoàn thành trong tháng 6/2018.

Các thôn còn lại thực hiện chỉnh trang lại khuôn viên, bổ sung đầy đủ các thiết chế trong nhà văn hóa xong trong tháng 6 năm 2018.

- Tiêu chí Giao Thông:

+ Trách nhiệm của xã: Rà soát lại các tuyến đường để đề xuất giải pháp xử lý từng tuyến cụ thể (tuyến nào cần duy tu, tuyến nào cần nâng cấp), trình Ban Thường vụ Đảng ủy cho ý kiến trước ngày 15 tháng 6 năm 2018.

Tăng cường công tác giám sát cộng đồng đối với dự án đường hoàn trả từ ngã tư Phố Hương nối đường Hồ Chí Minh, do BQL dự án ODA sở Nông nghiệp làm chủ đầu tư.

+ Trách nhiệm của thôn: Tập trung thực hiện hoàn thành chỉ tiêu đường GTNT và KMBT năm 2018 trong tháng 6 năm 2018.

Sẻ phát toàn bộ hành lang giao thông các tuyến đường; khơi thông hệ thống mương thoát nước dọc các tuyến đường. Nội dung này hoàn thành xong trước ngày 30 tháng 6 năm 2018.

- Tiêu chí Khu dân cư mẫu, vườn mẫu ( xã và thôn thực hiện):

Tập trung hoàn thiện khu dân cư mẫu Hải Thịnh đạt chuẩn; hoàn thành khu dân cư mẫu Trung Hải đạt chuẩn cấp huyện trong năm 2018.

Các thôn còn lại xây dựng đạt 5/10 tiêu chí theo Quyết định số 33 của UBND tỉnh. Trong đó, có 3 tiêu chí bắt buộc, gồm: vườn hộ & công trình chăn nuôi; hàng rào cây xanh; vệ sinh môi trường.

Các tổ chức đoàn thể cấp xã, phối hợp với các thôn liên quan, giúp đỡ các hộ xây dựng hoàn thành 10 vườn mẫu đảm bảo theo quy định.

- Tiêu chí Trường học ( xã và các trường thực hiện):

Xây dựng hoàn thành nhà chứa bể bơi, thư viện xanh tại trường Tiểu học trong tháng 7 năm 2018.

Bổ sung 07 bộ máy tính, mua 6 bộ  bàn ghế; sơn sửa lại nhà học 2 tầng 8 phòng tại trường THCS, xong trong tháng 8 năm 2018.

- Tiêu chí Thông tin truyền thông ( trách nhiệm của xã):

Lập hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án xây dựng điểm bưu điện văn hóa xã tại vị trí mới trong tháng 7 năm 2018. Rà soát lại toàn bộ hệ thống cáp viễn thông đảm bảo mỹ quan; cập nhật bổ sung đầy đủ danh sách các hộ sử dụng internet. Thường xuyên cập nhật, nhật ký trạm truyền thanh; duy trì hoạt động, thường xuyên cập nhật tin bài trên trang thông tin điện tử của địa phương.

- Tiêu chí Quy hoạch ( trách nhiệm của xã):

In và thay thế bản đồ quy hoạch tại trụ sở xã và dọc các trục đường giao thông. Cắm bổ sung các mốc quy hoạch bị mất, sơn sửa lại một số mốc bị bong, tróc do ảnh hưởng của thời tiết.

- Tiêu chí Y tế ( trách nhiệm của xã):

Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHYT tự nguyện, phấn đấu từ nay đến cuối năm 2018 luôn duy trì ở mức 92%.

Mua sắm một số trang thiết bị như: loa truyền thông, máy đo huyết áp, nâng cấp nhà xử lý rác tại trạm y tế xong trong tháng 6 năm 2018.

Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn.

- Tiêu chí Tổ chức sản xuất ( trách nhiệm của xã và các HTX):

Chỉ đạo hoàn thành công tác đại hội HTX dịch vụ nông nghiệp Gia Ninh; kiện toàn HTX dịch vụ nông nghiệp Đông Hải xong trong tháng 6 năm 2018. Xây dựng đề án hợp nhất HTX môi trường vào HTX dịch vụ nông nghiệp Gia Ninh, hoàn thành trong tháng 9 năm 2018.

Bổ sung báo cáo hoạt động các mô hình; bổ sung hợp đồng liên kết tiêu thụ nông sản chủ lực.

- Nhóm các tiêu chí còn lại: Tập trung bổ cứu các nội dung cụ thể trong khung kế hoạch đã được UBND huyện phê duyệt xong trong tháng 6 năm 2018.

Bổ sung Hồ sơ tất cả các tiêu chí đảm bảo theo Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 07/02/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

3. Giải pháp thực hiện:

UBND xã, UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể cấp xã, thường xuyên kết nối với các phòng, ngành cấp huyện để nhờ hướng dẫn, giúp đỡ về những nội dung mà địa phương đang gặp khó khăn, vướng mắc.

Thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch cá nhân, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện kế hoạch hàng tuần tại các đơn vị thôn.

Các đồng chí Cấp ủy chỉ đạo thôn, bám sát địa bàn để chỉ đạo cơ sở thực hiện nhiệm vụ, nâng cao trách nhiệm cá nhân, thực hiện phương châm cầm tay chỉ việc để đạt kết quả cao nhất.

Yêu cầu các Chi bộ phải xây dựng được Nghị quyết chuyên đề về khắc phục các tiêu chí NTM để chỉ đạo thôn tổ chức thực hiện. Chỉ đạo các chi hội, chi đoàn tổ chức họp tổ chức mình để triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng NTM.

Ban Phát triển các thôn, trên cơ sở kế hoạch khung của xã, thôn, Nghị quyết của Chi bộ, xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hàng tuần. Về cách làm: làm cuốn chiếu theo từng Tổ liên gia, với phương châm cùng ở, cùng làm với người dân, từng bước giúp người dân nhận thức và tự giác thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM.

          Trên đây là nội dung Kết luận của đồng chí Bí thư Đảng ủy xã về thực hiện nhiệm vụ khắc phục các tiêu chí NTM từ nay đến 30 tháng 6 năm 2018. Yêu cầu UBND xã, UBMTTQ, các ngành, đoàn thể cấp xã, các đơn vị thôn, Ban Mặt trận, các Chi hội, chi đoàn tập trung tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Thường trực BCĐ NTM huyện;

- Đ/c Đặng Văn Toàn, Trưởng đoàn 95 (Để  BC);

- TT Đảng ủy , TT HĐND xã;

- UBND, UBMTTQ xã;

- Các đồng chí UV BCH Đảng bộ;

- Trưởng các ngành, đoàn thể;

- Giám đốc các HTX DVNN trên địa bàn;

- Bí thư , thôn trưởng, trưởng BMT, Trưởng Ban Phát triển các thôn, các Chi hội, Chi đoàn 12 đơn vị thôn;

- Lưu VP/ĐU.

     T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ 

 

 

 

               

                     Nguyễn Tiến Dũng

               

 

 

 

 

 

. . . . .