07-12-2018 - 00:41

Đoàn liên ngành của Tỉnh kiểm tra đánh giá về khắc phục bổ sung các tiêu chí cần bổ sung theo quyết định 05 của UBND tỉnh

Ngày 06/12/2018 đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh và văn phòng NTM tỉnh về làm việc và kiểm tra đánh giá việc bổ sung và khắc phục các tiêu chí theo quyết định 05 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Về tham dự ở tỉnh có sở VHTT, sở KH ĐT, sở TC, sở TNMT và văn phòng NTM của tỉnh. Ở huyện có đồng chí Ngô Xuân Ninh PBTTT huyện ủy, Đ/c Hoàng Công Lý UVBTV- PCT UBND huyện cùng VP NTM và các Ban ngành liên quan cấp huyện.

Ở xã có các Đ/c trong TT ĐU, BC Đ, BQL xây dựng NTM xã và cán bộ phụ trách các tiêu chí.

Thực hiện kết luận tại biên bản đoàn liên ngành tỉnh ngày 25/7/2018 và đối chiếu với quyết định 05 xã Gia Phố còn 3 tiêu chí chưa đạt gồm: Cơ sở VCVH, Tiêu chí môi trường và tiêu chí khu dân cư mẫu. 

Tuy nhiên đến thời điểm kiểm tra hiện tại. Đoàn đánh giá cao sự nổ lực của cán bộ và nhân dân xã Gia Phố. về tổng quan xã đã thay áo mới, bộ mặt cảnh quan sạch đẹp và các công trình tiếp tục được đầu tư xây dựng như bưu điện xã, hoàn thành hàng ngàn mét mương bê tông, chuẩn bị khởi công xây dựng nhà VH Nhân Phố và quy hoạch xây dựng các nhà còn lại.

Đại diện đoàn kiểm tra đã đánh giá cao sự nổ lực của xã trong thời gian qua và kết luận; Tiêu chí CSVC VH đến thời điểm hiện tại Đạt; Tiêu chí Môi trường đánh gia : Đạt 

Riêng tiêu chí Khu dân cư mẫu đánh giá chưa đạt vì còn một số thôn công tác chỉnh trang vườn hộ chưa đạt theo quy định, trong thời gian tới tiếp tục chỉ đạo xây dựng các thôn còn lại về tiêu chí khu dân cư mẫu để đạt chuẩn 20/20 tiêu chí./.

. . . . .