08-10-2017 - 18:02

Tổ chức Bộ máy xã Gia Phố: Đảng ủy - UBND xã

SƠ ĐỒ ĐẢNG ỦY XÃ:

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY UBND XÃ:

. . . . .