19-07-2018 - 06:37

các Phòng ngành kiểm tra hồ sơ xây dựng NTM

 sáng ngày 19/7/2018 thực hiện công văn đề xuất kiểm tra hồ sơ của các phòng ngành chuyên môn. Đồng chí Trần Đình Hùng trưởng phòng giáo dục huyện và các đồng chí cùng đi trong đoàn đã kiểm tra hồ sơ các tiêu chí Trường học và Giáo dục và đào tạo. Ở xã có đ/c Phạm Đức Thạch PBT CTUBND xã các đồng chí phụ trách tiêu chí và hiệu trưởng 3 trường trên địa bàn.

Sau khi kiểm tra các nội dung đồng chí Trần Đình Hùng đã bổ sung  một số nội dung còn thiếu cần bổ sung trong thời gian tới để phục vụ đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đánh giá công tác xây dựng NTM theo từng tiêu chí vào sáng ngày 25/7/2018./.

Đặng Long

. . . . .