02-10-2017 - 04:23

Ban thường vụ Đảng ủy xã

1. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng HUV- BT đảng ủy xã 

số điện thoại: 0984448866.

2. Đồng chí; Đặng Hồng Thanh PBT- CT HĐND xã

số điện thoại; 0912521720

3.Đồng chí; Phạm Đức Thạch PBT- CT UBND xã

Số điện thoại; 0914235123.

4. Đồng chí Phan Văn Kỷ PCT HĐND xã

số điện thoại; 01687286804

. . . . .