03-03-2018 - 03:02

Ban thường đảng ủy xã Gia Phố ra nghị quyết số 14 ngày 02/3/2018 về đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng bãi rác tạm thời tại lô 166 khoảnh 6 TK 208 và khu xử lý chất thải rắn tại vùng Khe Nác xã Gia Phố

Thực hiện chỉ thị số 32 - CT/HU ngày 02/3/2018 của Ban thường vụ huyện ủy. Ngày 02/3/2018 Ban thường vụ đảng ủy xã Gia Phố đã ban hành nghị quyết số 14 về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng bãi rác tạm thời tại lô 166 khoảnh 6 TK 208 và khu xử lý chất thải rắn tại vùng khe nác xã Gia Phố

ĐẢNG BỘ HUYỆN HƯƠNG KHÊ
ĐẢNG ỦY XÃ GIA PHỐ

*
Số: 14-NQ/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

                          Gia Phố, ngày 02 tháng 03 năm 2018


NGHỊ QUYẾT
Về đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng bãi rác tạm thời tại lô 166 khoảnh 6 TK 208 và khu xử lý chất thải rắn tại vùng Khe Nác, xã Gia Phố

Thực hiện Chỉ thị số 32 -CT/HU, ngày 02 tháng 3 năm 2018, của Ban Thường vụ Huyện ủy, về tăng cường lãnh đạo thực hiện dự án khu xử lý rác thải tập trung và điểm tập kết rác tạm thời; Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Gia Phố, xây dựng Nghị quyết về đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng bãi rác tạm thời tại lô 166 khoảnh 6 tiểu khu 208 và khu xử lý chất thải rắn tại vùng Khe Nác, xã Gia Phố, với các nội dung sau:

I- THỰC TRẠNG, SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG BÃI RÁC TẠM THỜI VÀ KHU XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN TRÊN ĐỊA BÀN.

Thời gian qua, tình hình rác thải sinh hoạt trên địa bàn Thị trấn huyện và các xã vùng ven phát sinh ngày càng nhiều nhưng chưa được thu gom xử lý đảm bảo theo quy định. Nguyên nhân chủ yếu là do trên địa bàn huyện chưa có khu xử lý chất thải rắn tập trung. Bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt tại xứ đồng Trại Lợn, xã Gia Phố có diện tích 0,43 ha (không có quy hoạch) được sử dụng tự phát từ năm 2001, đến nay đã quá tải không thể tiếp tục sử dụng, nên lượng rác thải sinh hoạt phát sinh hàng ngày trên địa bàn chưa được thu gom, xử lý; một số người dân thiếu ý thức vứt rác bừa bãi dọc các tuyến đường, trước cổng các cơ quan, đơn vị, trường học, công sở, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

Vì vậy, việc xây dựng điểm tập kết rác thải tạm thời và xây dựng khu xử lý rác thải tập trung của huyện bằng công nghệ lò đốt là hết sức cần thiết và cấp bách, góp phần bảo vệ môi trường và đảm bảo sức khỏe cho nhân dân.

II- QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, YÊU CẦU.

1. Quan điểm:

- Tuyên truyền bảo vệ môi trường nói chung và tuyên truyền triển khai thực hiện dự án xây dựng bãi rác tạm thời và khu xử lý chất thải rắn tại vùng Khe Nác, là nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm của Cấp uỷ, chính quyền địa phương. Là trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và toàn thể cộng đồng.

- Các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường nhằm tăng cường sự tham gia của người dân trong xây dựng, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn.

- Công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường, xây dựng bãi rác tạm thời và khu xử lý chất thải rắn tại vùng Khe Nác, cần phải được thực hiện từ mỗi cá nhân, gia đình, cơ quan, đơn vị, trường học, các đơn vị thôn trên địa bàn.

2. Mục tiêu:

Nâng cao nhận thức của Cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, các tổ chức, đơn vị và toàn thể nhân dân về vị trí, vai trò của bảo vệ môi trường nói chung và việc xử lý rác thải nói riêng, trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống và sức khỏe của người dân.

Thông qua tuyên truyền, làm rõ tác hại của ô nhiễm môi trường, sự cần thiết phải triển khai xây dựng bãi rác tạm thời và khu xử lý chất thải rắn tại vùng Khe Nác xã Gia Phố, từ đó tạo sự đồng thuận, thống nhất, đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân.

3. Yêu cầu:

Công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường và việc triển khai xây dựng bãi rác tạm thời và khu xử lý chất thải rắn tại vùng Khe Nác xã Gia Phố, là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, hàng đầu của Cấp ủy, chính quyền xã Gia Phố; do đó, cần đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Cấp ủy, chính quyền, sự tham gia tích cực, có hiệu quả của MTTQ và các tổ chức đoàn thể từ xã đến thôn.

Công tác tuyên truyền phải được triển khai một cách đồng bộ từ trong Đảng bộ, Chi bộ, các tổ chức đoàn thể, từ cán bộ Đảng viên cho đến tận người dân. Các hoạt động tuyên truyền cần đa dạng, nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả. Đồng thời, qua tuyên truyền tạo dư luận xã hội lên án mạnh mẽ các hành vi chống đối, cản trở, vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn.

III- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP.

3.1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng đối với công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường nói chung và việc triển khai xây dựng bãi rác tạm thời và khu xử lý chất thải rắn tại vùng Khe Nác xã Gia Phố nói riêng. Tổ chức sinh hoạt Đảng bộ, Chi bộ để tạo sự thống nhất cao trong cán bộ, Đảng viên. Trên cơ sở nội dung Nghị quyết này, các Chi bộ phải xây dựng Nghị quyết chuyên đề về việc tuyên truyền xây dựng bãi rác tạm thời và khu xử lý chất thải rắn tại vùng Khe Nác xã Gia Phố, để Đảng viên trong Chi bộ và nhân dân trong thôn tổ chức thực hiện.

3.2. Thông qua hoạt động tuyên truyền tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức đối với các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đối với những tập thể, cá nhân còn có biểu hiện cố tình đi ngược lại với chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc xây dựng bãi rác và khu xử lý rác thải.

3.3. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

3.4. Đẩy mạnh xã hội hoá công tác bảo vệ môi trường, khuyến khích cá nhân, tổ chức, cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường, tham gia dịch vụ thu gom, vận chuyển, tái chế, tái sử dụng và xử lý rác thải. Nâng cao vai trò của MTTQ, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội trong việc phát triển các phong trào quần chúng tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng; bổ sung vào quy ước, hương ước xây dựng thôn văn hoá nội dung tiêu chí về bảo vệ môi trường để đánh giá, xếp loại thôn văn hoá hàng năm. Vận động nhân dân phân loại rác thải hữu cơ và rác thải vô cơ tại các hộ gia đình và tạo thói quen tiêu dùng thân thiện môi trường.

3.5. Tổ chức kiện toàn lại Hợp tác xã thu gom, xử lý rác thải của địa phương để thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn.

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ban Thường vụ Đảng ủy, tổ chức quán triệt nội dung Nghị quyết này đến tận cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân. Qua đó, tạo sự đồng thuận cao trong việc triển khai xây dựng bãi rác tạm thời và khu xử lý chất thải rắn tại vùng Khe nác xã Gia Phố. Giao Văn phòng Đảng ủy, hàng ngày, tổng hợp báo cáo diễn biến, tình hình cho BTV Huyện ủy qua Thường trực BCĐ theo QĐ 444-QĐ/HU.

Các đồng chí Cấp ủy viên, thành viên Tổ công tác theo quyết định số 88 –QĐ/ĐU của BTV Đảng ủy xã phối hợp chặt chẽ với các thành viên BCĐ theo Quyết định số 444-QĐ/HU của BTV Huyện ủy, trực tiếp đến tận từng hộ dân để tuyên truyền, vận động nhân dân đồng tình, ủng hộ việc xây dựng bãi rác tạm thời và khu xử lý chất thải rắn.

- UBND xã thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường theo quy định; xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết; chỉ đạo Công an, Quân sự xã xây dựng Kế hoạch xử lý tình huống tụ tập đông người; chủ động nắm chắc tình hình, diễn biến để chủ động trong thực hiện nhiệm vụ.  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cấp xã, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình, xây dựng kế hoạch, triển khai lịch họp các Chi đoàn, Chi hội để tuyên truyền trong cán bộ, hội viên về tầm quan trọng của nhiệm vụ triển khai xây dựng bãi rác tạm thời và khu xử lý chất thải rắn.

Phân công lực lượng xung kích của tổ chức mình thành các Tổ, mỗi Tổ từ 3 đến 4 thành viên, do một đồng chí Tổ trưởng phụ trách để thực hiện nhiệm vụ.

- Các Chi bộ, trên cơ sở nội dung Nghị quyết này, xây dựng Nghị quyết chuyên đề về công tác tuyên truyền xây dựng bãi rác và khu xử lý chất thải rắn. Phân công nhiệm vụ để mỗi một Đảng viên, mỗi cán bộ trong Ban công tác mặt trận thôn là một tuyên truyền viên tham gia công tác tuyên truyền chủ trương của cấp trên về việc xây dựng bãi rác và khu xử lý rác.

- Ban Giám hiệu các Trường học, chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm, bố trí thời gian (giờ nghỉ giải lao) để tuyên truyền, giải thích cho các em học sinh biết về sự cần thiết phải xây dựng bãi rác và khu xử lý chất thải rắn. Đồng thời, yêu cầu các em không được tham gia tụ tập đông người, tham gia tuần hành và các hành vi vi phạm pháp luật khác; có biện pháp giáo dục, răn đe đối với những trường hợp cố tình vi phạm theo quy định.  

- Các đồng chí Cấp ủy viên chỉ đạo thôn theo Quyết định số 50-QĐ/ĐU của BTV Đảng ủy, có trách nhiệm bám sát cơ sở, chỉ đạo Chi bộ và Ban công tác mặt trận các thôn thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền đạt hiệu quả cao nhất.

- Lực lượng xung kích do các Tổ chức đoàn thể thành lập, có trách nhiệm phối hợp với các lực lượng tuyên truyền của huyện, xã tham gia tuyên truyền phản bác lại các luận điệu, các nội dung sai trái của lực lượng đối lập trong việc xây dựng bãi rác và khu xử lý chất thải rắn. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng của huyện, xã tham gia giải tán đám đông theo sự điều hành, phân công của lãnh đạo địa phương.

- Cán bộ Văn hóa xã có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch, bố trí thời gian, thời lượng để tuyên truyền nội dung Nghị quyết này và các văn bản chỉ đạo khác của cấp trên, trên hệ thống loa truyền thanh của xã và trên trang thông tin điện tử của địa phương.

- Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy chủ trì, phối hợp với Ban thanh tra nhân dân và Trưởng các đoàn thể cấp xã theo dõi, nắm bắt tình hình, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, Đảng viên, Hội viên có biểu hiện vi phạm, làm trái các chủ trương, chính sách của huyện, xã trong việc xây dựng bãi rác tạm thời và khu xử lý chất thải rắn tại vùng Khe Nác xã Gia Phố.

- Thời gian tuyên truyền và chế độ thông tin báo cáo: Tất cả các nội dung tuyên truyền về việc xây dựng bãi rác tạm thời và khu xử lý chất thải rắn tại vùng Khe Nác, xã Gia Phố, cần tập trung hoàn thành xong trước ngày 10 tháng 3 năm 2018. Các lực lượng tham gia nhiệm vụ, có trách nhiệm báo cáo tình hình, diễn biến hàng ngày cho Ban Thường vụ, qua Văn phòng Đảng ủy.

Trên đây là nội dung Nghị quyết của BCH Đảng bộ xã về đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng bãi rác tạm thời và khu xử lý chất thải rắn tại vùng Khe Nác, xã Gia Phố. Nghị quyết này được quán triệt đến tận cán bộ, Đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân. Yêu cầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị, các tập thể, cá nhân tổ chức thực hiện có hiệu quả./.

 

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy;

- Các Ban: Tuyên giáo; Dân vận Huyện ủy;       Để

- TT BCĐ theo QĐ số 444-QĐ/HU;                  báo

- Đ/c Đặng Văn Toàn- Trưởng đoàn 95             cáo

- TT Đảng ủy;

- UBND, UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể cấp xã;

- Các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ xã;

- 15 Chi bộ;

- Lưu VP.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
      BÍ THƯ

 

 

 

 

              Nguyễn Tiến Dũng

 

. . . . .